Народна скупштина

ПОСЛОВНИК НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

XV. ОДНОС НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ И ВЛАДЕ

1. Избор Владе

Члан 268.

Предлог кандидата за председника Владе, председник Народне скупштине, одмах по пријему, доставља народним посланицима.

Члан 269.

Кад кандидат за председника Владе износи свој програм и предлаже састав Владе на седници Народне скупштине, о кандидату за председника Владе, изнетом програму и кандидатима за чланове Владе отвара се претрес.

Члан 270.

Одмах по завршетку претреса, председник Народне скупштине заказује Дан за гласање о програму Владе и избору председника и чланова Владе.

О предлогу из става 1. овог члана Народна скупштина одлучује у целини, тајним гласањем, осим ако не одлучи да се гласа јавно. Ако Народна скупштина одлучи да се гласа јавно, гласа се прозивком.

Влада је изабрана ако је за њен избор гласала већина од укупног броја народних посланика.

Члан 271.

После избора Владе, председник и чланови Владе полажу заклетву пред Народном скупштином, читањем наглас законом утврђеног текста заклетве. После положене заклетве, председник и чланови Владе потписују текст заклетве и предају га председнику Народне скупштине.

2. Представљање Владе у Народној скупштини

Члан 272.

Право и дужност представљања Владе у Народној скупштини, приликом разматрања свих питања из њене надлежности, има председник Владе.

Влада одређује чланове Владе који је представљају по поједином питању које је на дневном реду седнице Народне скупштине, односно на седници њеног одбора.

Представници Владе на седницама Народне скупштине и њених одбора могу бити само чланови Владе и директор Републичког секретаријата за законодавство кад је на дневном реду седнице Народне скупштине предлог закона који је за Владу припремио Републички секретаријат за законодавство.

Представници Владе учествују у раду Народне скупштине, у складу с овлашћењима утврђеним законом.

Члан 273.

Ради давања стручних и других објашњења на седници одбора Народне скупштине, Влада може одредити своје поверенике.

Члан 274.

Уз предлог закона или другог општег акта, или уз други материјал који подноси Народној скупштини, Влада обавештава Народну скупштину о својим представницима и повереницима за седнице Народне скупштине и њених одбора.

Члан 275.

Ради остваривања права и дужности Владе у Народној скупштини, Народна скупштина и њени одбори обавештавају Владу и надлежна министарства о својим седницама и о питањима која се разматрају на тим седницама.

3. Поверење Влади

Члан 276.

Влада може да затражи од Народне скупштине гласање о свом поверењу, у писаном облику, и има право да тај захтев образложи.

Захтев из става 1. овог члана, у име Владе, подноси председник Владе.

У поступку одлучивања о поверењу Влади покренутом од стране Владе, сходно се примењују одредбе овог пословника које се односе на поступак одлучивања о неповерењу Влади или поједином њеном члану.

Члан 277.

Кад Народна скупштина не изгласа поверење Влади, председник Народне скупштине о томе одмах обавештава председника Републике.

4. Оставка председника Владе, члана Владе и разрешење члана Владе

Члан 278.

Председник Владе подноси оставку, у писаном облику, председнику Народне скупштине и има право да је образложи.

О оставци председника Владе председник Народне скупштине одмах обавештава председника Републике и народне посланике.

Народна скупштина, на првој наредној седници, констатује, без претреса, да је председник Владe поднео оставку и о томе се не одлучује.

Даном констатације оставке председника Владе на седници Народне скупштине, престаје мандат Влади.

Члан 279.

Оставку коју је поднео члан Владе, председник Владе доставља председнику Народне скупштине.

О оставци члана Владе председник Народне скупштине обавештава народне посланике.

Народна скупштина, на првој наредној седници, констатује, без претреса, да је члан Владе поднео оставку и о томе се не одлучује.

Даном констатације оставке члана Владе на седници Народне скупштине, члану Владе престаје мандат.

Члан 280.

Предлог за разрешење појединог члана Владе, председник Владе подноси председнику Народне скупштине у писаном облику и има право да га образложи.

Народна скупштина разматра и гласа о предлогу за разрешење члана Владе на првој наредној седници.

Члану Владе, који је разрешен, мандат престаје даном доношења одлуке о разрешењу.

О одлуци из става 3. овог члана председник Народне скупштине обавештава председника Владе.

Члан 281.

Предлог за гласање о поверењу Влади и предлог за разрешење члана Владе могу се повући све до одлучивања о предлогу за гласање о поверењу Влади и предлогу за разрешење члана Владе.

Сваки од народних посланика који су потписали предлог за гласање о неповерењу Влади или поједином њеном члану има право да повуче свој предлог све до одлучивања о том предлогу. Ако број народних посланика који су предложили да се гласа о неповерењу Влади, односно поједином њеном члану, постане мањи од 60, тај предлог се сматра повученим.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Будите у току