Донети закони

Назив Датум Службени гласник Преузми
Одлука Народне скупштине Републике Србије о потврђивању Одлуке Владе Републике Србије о поништавању противправних аката привремених органа самоуправе на Косову и Метохији о проглашењу једностране независности 18. фебруар 2008. 19/08 PDF , DOC
Закон о главном граду 29. децембар 2007. 129-07 PDF , DOC
Закон о локалној самоуправи 29. децембар 2007. 129-07 PDF , DOC
Закон о локалним изборима 29. децембар 2007. 129-07 PDF , DOC
Закон о територијалној организацији Републике Србије 29. децембар 2007. 129-07 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2008.годину 28. децембар 2007. 123-07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу... 26. децембар 2007. 123-07 PDF , DOC
Закон о измени Закона о јавним путевима 26. децембар 2007. 123-07 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији 26. децембар 2007. 123-07 PDF , DOC
Резолуција Народне скупштине Републике Србије о заштити суверенитета, територијалног интегритета и Уставног поретка Републике Србије 26. децембар 2007. 125-07 PDF , DOC
Закон о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације 26. децембар 2007. 123-07 PDF , DOC
Закон о одбрани 11. децембар 2007. 116-07 PDF , DOC
Закон о војсци Србије 11. децембар 2007. 116-07 PDF , DOC
Закон о спољним пословима 11. децембар 2007. 116-07 PDF , DOC
Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије 11. децембар 2007. 116-07 PDF , DOC
Закон о председнику Републике 3. децембар 2007. 111-07 PDF , DOC
Закон о избору председника Републике 3. децембар 2007. 111-07 PDF , DOC
Закон о Уставном суду 24. новембар 2007. 109-07 PDF , DOC
Закон о азилу 24. новембар 2007. 109-07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о олакшаној процедури за издавање виза 7. новембар 2007. 103/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве 7. новембар 2007. 103/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Француске о враћању и прихватању лица у нерегуларној ситуацији, са Протоколом 7. новембар 2007. 103/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о узајамној помоћи у царинским питањима 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о државном печату Републике Србије 5. новембар 2007. 101/07 PDF , DOC
Закон о потврђивањо Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о осигурању 5. новембар 2007. 101/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирне конвенције о заштити и одрживом развоју Карпата 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о печату државних органа 5. новембар 2007. 101/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о очувању миграторних врста дивљих животиња 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији 5. новембар 2007. 101/07 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине 5. новембар 2007. 101/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и влада земаља Бенелукса о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Железнице Србије-Возна средства) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о успостављању железничке мреже високе перформансе у југоисточној Европи 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о платама државних службеника и намештеника 5. новембар 2007. 101/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног уговора о зајму закљученог између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне горе, Владе Републике Мађарске и Владе Румуније о тачки сусрета државних граница... 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке (Пројекат обнове Железница II) 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције Уједињених нација о борби против дезертификације у земљама са тешком сушом и/или дезертификацијом, посебно у Африци 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о трговини и економској сарадњи између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Индије 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државној управи 5. новембар 2007. 101/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Грађанскоправне конвенције о корупцији 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Индије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола од 3.јуна 1999.године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) od 9маја 1980.године... 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Влади 5. новембар 2007. 101/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Додатног протокола уз Кривичноправну конвенцију о корупцији 5. новембар 2007. 102/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи – ЦЕФТА 2006 24. септембар 2007. 88/07 PDF , DOC
Закон о путним исправама 24. септембар 2007. 90/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Кјото Протокола уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе 24. септембар 2007. 88/07 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама 24. септембар 2007. 90/07 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о држављанству Републике Србије 24. септембар 2007. 90/07 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о дувану 24. септембар 2007. 90/07 PDF , DOC
Резолуција Народне скупштине Републике Србије о неопходности праведног решавања питања Аутономне покрајине Косово и Метохија заснованог на међународном праву 25. јул 2007. 69/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске 23. јул 2007. 70/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи 23. јул 2007. 70/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму и финансирању између KFW, Франфурт на Мајни и Републике Србије „Рехабилитација локалног система грејања у Србији – фаза III“ 23. јул 2007. 70/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Европске повеље о локалној самоуправи 23. јул 2007. 70/07 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о изменама и допунама Међународне конвенције о упрошћавању и усклађивању царинских поступака 23. јул 2007. 70/07 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о државним службеницима 13. јул 2007. 64/07 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о аксцизама 29. јун 2007. 61/07 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 29. јун 2007. 61/07 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 29. јун 2007. 61/07 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о царинској тарифи 29. јун 2007. 61/07 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додатну вредност 29. јун 2007. 61/07 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2007. годину 23. јун 2007. 58/07 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 13. јун 2007. 54/07 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана 13. јун 2007. 54/07 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о Државној ревизорској институцији 13. јун 2007. 54/07 PDF , DOC
Закон о измени Законика о кривичном поступку 29. мај 2007. 49/07 PDF , DOC
Закон о изменама Законика о кривичном поступку 29. мај 2007. 49/07 PDF , DOC
Закон о министарствима 15. мај 2007. 48/07 PDF , DOC
Резолуција НСРС поводом „Предлога за свеобухватно решење статуса Косова“ специјалног изасланика Генералног секретара УН Мартија Ахтисарија и наставка преговора о будућем статусу КиМ 14. фебруар 2007. 18/07 PDF , DOC