28. новембар 2018. Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години

28. новембар 2018. Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години

Уторак, 27. новембар 2018.

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Четврту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години за уторак, 27. новембар, са почетком у 10 часова.


Пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Војислав Шешељ, Јован Јовановић, Мирослав Алексић, др Муамер Бачевац, Нада Лазић, Ђорђе Вукадиновић, Хаџи Милорад Стошић, Бошко Обрадовић, Татјана Мацура, Балша Божовић, Маријан Ристичевић и Александар Марковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина је на основу Извештаја Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања констатовала престанак мандата, пре истека времена на које су изабрани, народним посланицима Душану Павловићу, мр Јасмини Николић и др Ратку Јанкову.

Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, који је поднела Влада;
 2. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину, који је поднела Влада;
 3. Предлог царинског закона, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона o буџету Републике Србије за 2019. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2019. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о царинској служби, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавној својини, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о измени Закона о републичким административним таксама, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, који је поднела Влада;
 17. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је поднела Влада;
 18. Предлог закона о накнадама за коришћење јавних добара, који је поднела Влада;
 19. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун - фаза 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 20. Предлог закона о потврђивању Уговора о државном концесионалном зајму за Пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ Поток (Сектори 4, 5 и 6) између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца, који је поднела Влада;
 21. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обезбеђењу Републици Србији концесионалног зајма Народне Републике Кине, који је поднела Влада;
 22. Предлог закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је поднела Влада;
 23. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa ad Beograd, за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (II фаза), који је поднела Влада;
 24. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generalе Banke Srbijа a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по основу Уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом, који је поднела Влада;
 25. Предлог закона о потврђивању Анекса број 1 Финансијског уговора Железничка пруга Ниш – Димитровград од 31. јануара 2018. године између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада;
 26. Предлог закона о измени и допунама Закона о привредним друштвима, који је поднела Влада;
 27. Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају, који је поднела Влада;
 28. Предлог закона о изменамa и допунама Закона о улагањима, који је поднела Влада;
 29. Предлог закона о изменама и допунама Закона о судским таксама, који је поднела Влада;
 30. Предлог закона о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, који је поднела Влада;
 31. Предлог закона о допуни Закона о комуналним делатностима који је поднела Влада;
 32. Предлог закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, који је поднела Влада;
 33. Предлог закона о Фонду за науку Републике Србије, који је поднела Влада;
 34. Предлог закона о изменама и допунама Закона о патентима, који је поднела Влада;
 35. Предлог закона о изменамa Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, који је поднела Влада;
 36. Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима, који је поднела Влада;
 37. Предлог закона о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника, који је поднела Влада;
 38. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, који је поднела Влада;
 39. Предлог закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, који је поднела Влада;
 40. Предлог закона о измени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, који је поднела Влада;
 41. Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама, који је поднела Влада;
 42. Предлог закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, који је поднела Влада;
 43. Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који је поднела Влада;
 44. Предлог закона о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору, који је поднела Влада;
 45. Предлог закона о изменамa и допунама Закона о водама, који је поднела Влада;
 46. Предлог закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности, који је поднела народни посланик Маја Гојковић;
 47. Предлог закона о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Рударско-топионичарског басена РТБ Бор д.о.о. Бор, који је поднела Влада;
 48. Предлог закона о изменама и допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса „Јужни ток”, који је поднела Влада;
 49. Предлог закона о потврђивању Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи о аутоматској размени ДНК података, дактилоскопских података и података о регистрованим возилима, са Споразумом о спровођењу Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи о аутоматској размени ДНК података, дактилоскопских података и података о регистрованим возилима, који је поднела Влада;
 50. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области културе, уметности, младих, спорта и медија, који је поднела Влада;
 51. Предлог аутентичног тумачења одредаба члана 37. ст. 1-3, став 4. тачка 4) и члана 147. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17), који је поднео Одбор за уставна питања и законодавство;
 52. Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 22. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) који је поднео Одбор за уставна питања и законодавство;
 53. Предлог одлуке о давању сагласности на акта Заштитника грађана, који је поднео Одбор за административно - буџетска и мандатно - имунитетска питања;
 54. Предлог одлуке o избору председника судова, који је поднео Високи савет судства;
 55. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства;
 56. Предлог одлуке о престанку функције председника Врховног касационог суда, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
 57. Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца, који је поднело Државно веће тужилаца;
 58. Предлог одлуке о престанку функције члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 59. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 60. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2019. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 61. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене појединих расхода без промене укупних расхода Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и
 62. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2019. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика Александра Марковића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

Другог дана рада, 28. новембра, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 62. дневног реда седнице.

Предлоге закона образложили су представници предлагача, министар финансија Синиша Мали, министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић, председница Народне скупштине Маја Гојковић, министар рударства и енергетике Александар Антић и члан Државног већа тужилаца Сандра Кулезић.

До краја дана, народни посланици су водили заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 29. новембра, а пре преласка на дневни ред, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Владимир Ђурић, Славиша Ристић, Мирослав Алексић, Енис Имамовић, Милија Милетић, Александар Шешељ, Бошко Обрадовић, Радослав Милојичић, др Бобан Бирманчевић и др Муамер Бачевац затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина наставила је и до краја дана водила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 62. дневног реда седнице.

Четвртог дана рада, 30. новембра, народни посланици водили су и до краја дана закључили заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 62. дневног реда седнице.

Петог дана рада, 3. децембра, народни посланици су започели и до краја дана водили претрес у појединостима o Предлогу закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

Шестог дана рада, 4. децембра, пре преласка на дневни ред, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Војислав Шешељ, др Муамер Бачевац, Владимир Ђурић, Мирослав Алексић, Ђорђе Вукадиновић, Чедомир Јовановић, Балша Божовић, Мариника Тепић, Бошко Обрадовић, Маријан Ристичевић и мр Јадранка Јовановић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народни посланици су наставили и до краја дана водили претрес у појединостима o Предлогу закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

Седмог дана рада, 5. децембара, Народна скупштина наставила је, и до краја дана водила, претрес у појединостима о Предлогу закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

Осмог дана рада, 6. децембра, пре преласка на дневни ред, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Александар Шешељ, др Милорад Мијатовић, Јован Јовановић, Милија Милетић, Ђорђе Вукадиновић, мр Иван Костић, Чедомир Јовановић, Горан Ћирић, Мирјана Драгаш и Александар Марковић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина наставила је претрес у појединостима о Предлогу закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

До краја дана, Народна скупштина завршила је претрес у појединостима о тачкама 1. до 62. дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, потпредседник Народне скупштина Верољуб Арсић, одредио је петак, 7. децембар, са почетком у 10.00 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 7. децембра, народни посланици су већином гласова усвојили предлоге закона и аката из тачака 1. до 53. дневног реда седнице.

Народни посланици су усвојили Предлог одлуке o избору председника судова, који је поднео Високи савет судства, Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства, Предлог одлуке о престанку функције председника Врховног касационог суда, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца, који је поднело Државно веће тужилаца.

У наставку рада, Народна скупштина усвојила је и предлоге одлука из тачака 58. до 62. дневног реда седнице.

У Дану за гласање Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања

2. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину

3. Предлог царинског закона

4.1. Предлог закона o буџету Републике Србије за 2019. годину

4.2. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину

4.3. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину

4.4. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2019. годину

4.5. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему

6. Предлог закона о царинској служби

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавној својини

8. Предлог закона о измени Закона о републичким административним таксама

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу

10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу

12. Предлог закона о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу

13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану

14. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

15. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

16. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

17. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

18. Предлог закона о накнадама за коришћење јавних добара

19. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун - фаза 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој

20. Предлог закона о потврђивању Уговора о државном концесионалном зајму за Пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице - Бубањ Поток (Сектори 4, 5 и 6) између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца

21. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обезбеђењу Републици Србији концесионалног зајма Народне Републике Кине

22. Предлог закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

23. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa ad Beograd, за измиривање обавеза Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад по основу Уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин (II фаза)

24. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generalе Banke Srbijа a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvodjanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад, по основу Уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

25. Предлог закона о потврђивању Анекса број 1 Финансијског уговора Железничка пруга Ниш - Димитровград од 31. јануара 2018. године између Републике Србије и Европске инвестиционе банке

26. Предлог закона о измени и допунама Закона о привредним друштвима

27. Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају

28. Предлог закона о изменамa и допунама Закона о улагањима

29. Предлог закона о изменама и допунама Закона о судским таксама

30. Предлог закона о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима

31. Предлог закона о допуни Закона о комуналним делатностима

32. Предлог закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова

33. Предлог закона о Фонду за науку Републике Србије

34. Предлог закона о изменама и допунама Закона о патентима

35. Предлог закона о изменамa Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис

36. Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима

37. Предлог закона о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника

38. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

39. Предлог закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе

40. Предлог закона о измени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

41. Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама

42. Предлог закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору

43. Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

44. Предлог закона о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору

45. Предлог закона о изменамa и допунама Закона о водама

46. Предлог закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности

47. Предлог закона о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Рударско-топионичарског басена РТБ Бор д.о.о. Бор

48. Предлог закона о изменама и допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса "Јужни ток"

49. Предлог закона о потврђивању Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи о аутоматској размени ДНК података, дактилоскопских података и података о регистрованим возилима, са Споразумом о спровођењу Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи о аутоматској размени ДНК података, дактилоскопских података и података о регистрованим возилима

50. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области културе, уметности, младих, спорта и медија

51. Предлог аутентичног тумачења одредаба члана 37. ст. 1-3, став 4. тачка 4) и члана 147. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17)

52. Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 22. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/16)

53. Предлог одлуке о давању сагласности на акта Заштитника грађана

54. Предлог одлуке o избору председника судова

55. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

56. Предлог одлуке о престанку функције председника Врховног касационог суда

57. Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца

58. Предлог одлуке о престанку функције члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

59. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину

60. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2019. годину

61. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене појединих расхода без промене укупних расхода Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину

62. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2019. годину

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Четврту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години.


Видео (36)

Уторак, 27. новембар 2018. | Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 27.11.2018. (I)

Уторак, 27. новембар 2018. | Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 27.11.2018. (II)

Уторак, 27. новембар 2018. | Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 27.11.2018. (III)

Уторак, 27. новембар 2018. | Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 27.11.2018. (IV)

Уторак, 27. новембар 2018. | Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 27.11.2018. (V)

Прикажи још Преостало видео снимака: 31


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
петак, 8. децембар
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја