Понедељак, 18. јун 2007. - Петак, 29. јун 2007.

Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2007. години

Председник Народне скупштине Републике Србије Оливер Дулић сазвао је, на Захтев 129 народних посланика, Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2007. години за понедељак, 18. јун, са почетком у 12 часова.Председник Народне скупштине Републике Србије Оливер Дулић сазвао је, на Захтев 129 народних посланика, Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2007. години за понедељак, 18. јун, са почетком у 12 часова.

У Захтеву за одржавање седнице утврђен је следећи дневни ред:

1.Предлог закона о буџету Републике Србије за 2007. годину, са предлозима
одлука о давању сагласности на финансијске планове организација обавезног
социјалног осигурања за 2007. годину:

а) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурања запослених,

б)Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника,

в)Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање самосталних
делатности,

г) Националне службе за запошљавање,

д) Републичког завода за здравствено осигурања, које је поднела Влада,

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност,
који је поднела Влада,

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, који је поднела
Влада,

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској
администрацији,

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је
поднела Влада,

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о царинској тарифи, који је
поднела Влада,

7.Предлог одлуке о избору Заштитника грађана, који је поднео Одбор за уставна
питања,

8. Предлог одлуке о избору Повереника за информације од јавног значаја, који је
поднео Одбор за културу и информисање.

9. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне
скупштине Републике Србије.

Пре почетка расправе, Народна скупштина је констатовала да је народном посланику Дејану Јовановићу, изабраном са Изборне листе Г17 Плус-Млађан Динкић, престао мандат народног посланика даном подношењаа оставке. Народна скупштина је констатовала потврђивање мандата народном посланику Александру Гајићу, изабраном са Изборне листе Г17 Плус-Млађан Динкић.

Народна скупштина је прихватила предлог да се води заједнички начелни претрес о законским актима од тачке 1. до 6. дневног реда, а о тачкама 7. и 8. дневног реда заједнички јединствени претрес.

Предлог закона о буџету Републике Србије за 2007. годину, са предлозима одлука, образложио је министар финансија Мирко Цветковић. Он је истакао да предложени буџет за 2007. годину одражава економске и социјалне приоритете Владе, усмерене на унапређење привредне активности, запошљавање, побољшање социјалног положаја становништва и макроекономске стабилности.

Министар Цветковић је рекао да ће приходи буџета износити 581, 8 милијарди динара, а расходи 595,5 милијарди динара, тако да ће буџетски дефицит износити 13,7 милијарди динара. Предложени буџет базиран је на макроекономској стабилности, уз очекивање да ће раст бруто домаћег производа износити 5,9 одсто, а раст цена на мало око 6,5 одсто, уз пораст извоза и увоза. Према његовој оцени, највећи изазов на макроекономском плану биће смањење спољнотрговинског дефицита.

Највећи приходи очекују се од пореза на додату вредност и то у износу од око 270,4 милијарди динара, од акциза 98,8 милијарди динара, од пореза на доходак грађана у износу од око 61,4 милијарди, пореза на добит од око 27,3 милијарди и непореских прихода од око 64,5 милијарди динара.

Цветковић је изнео податак да су планирани расходи за 127,9 милијарди динара већи у односу на буџет за 2006. годину, а навећи издаци биће расходи за запослене у износу од 152,9 милијарди динара. Од тога ће за запослене који се финансирају из буџета бити извојено око144,6 милијарди динара. Према његовој оцени, у другој половини године доћи ће до успоравања раста зарада у јавном сектору.

Министар финансија је навео да су трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања планирани у износу од 147, 4 милијарди динара, док ће средства за реализацију Националног инвестиционог плана бити 4,8 пута већа у односу на 2006. годину и износиће 44, 4 милијарди динара. Планирана средства за отплату јавног дуга износе око 58, 6 милијарди динара, а за исплату старе девизе штедње предвиђено је 270 милиона евра.

Цветковић је истакао да Србија не спада у високозадужене земље и навео да је у 2006. години јавни дуг износио око 9,3 милијарди евра, што је 32 одсто бруто-дрштвеног производа у овој години, а директни дуг је око 8,5 милијарди евра, од чега на домаћи дуг отпада 3,8 милијарди евра.

Трансфери осталим нивоима власти, Аутономној покрајини Војводини и локалној самоуправи, износиће око 55,8 милијарди динара.

Предложени буџет, и кроз приходе и кроз расходе, предвиђа бројне мере које имају за циљ смањење незапослености, која представља један од највећих економских и социјалних проблема у Србији, рекао је министар Цветсковић на крају свог уводног излагања.

До краја радног дана Народна скупштина је водила заједнички начелни претрес о предложеним законским предлозима.

Другог дана рада (19. јун) Народна скупштина је наставила заједнички начелни претрес о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2007. годину са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове организација обевезног социјалног осигурања за 2007. годину и предлозима закона о изменама и допунама закона о порезу на додату вредност, о акцизама, о пореском поступку и пореској администрацији, о порезима на имовину и о царинској тарифи.

Трећег дана рада, 20. јуна, Народна скупштина Републике Србије закључила је обједињени начелни претрес о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2007. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове организација обавезног социјалног осигурања за 2007. годину и предлозима закона о изменама и допунама закона о порезу на додату вредност, о акцизама, о пореском поступку и пореској администрацији, о порезима на имовину и о царинској тарифи

У наставку рада, народни посланици су обавили заједнички јединственби претрес о предлозима одлука о избору Повереника за информације од јавног значаја и о Заштитнику грађана.


Четвртог дана рада, 21. јуна, Народна скупштина започела је расправу о амандманима на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2007. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове организација обавезног социјалног осигурања за 2007. годину.

Пре почетка расправе, народни посланици су минутом ћутања одали пошту преминулом посланику из бившег сазива Народне скупштине Синиши Аксентијевићу.

Усвојен Предлог закона о буџету

Петог дана рада ( 22. јун) Народна скупштина је обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2007. годину са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове организација обавезног социјалног осигурања за 2007. годину.

Председник Народне скупштине Оливер Дулић одредио је као Дан за гласање о Предлогу овог закона и о предлозима одлука 23.јун.
Народни посланици су приступили гласању одмах по завршетку претреса у појединостима.

Народна скупштина је, са 133 гласа за, усвојила у целини Предлог закона о буџету Републике Србије за 2007. годину и предлоге одлука о давању сагласности на финансијске планове организација обавезног социјалног осигурања за 2007. годину, односно Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника, Републичког фонда за пензијско и инвалидског осигурања самосталних делатности, Националне службе за запошљавање и Републичког завода за здравствено осигурање, које је поднела Влада.


Шестог дана рада, 26. јуна, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који је поднела Влада и започела расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о акцизама.


Седмог дана рада, 27. јуна, Народна скупштина закључила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о акцизама.

Народни посланици обавили су претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину.

Пошто су народни посланици окончали претрес Предлога закона о изменама и допунама Закона царинској тарифи у појединостима, председник Народне скупштине Оливер Дулић одредио је петак, 29. јун у 17 часова као Дан за гласање о тачкама дневног реда седнице Трећег ванредног заседања Народне скупштине у 2007. години.

Дан за гласање


У Дану за гласање (29. јун) Народна скупштина је усвојила у целини предлоге закона о изменама и допунама закона о порезу на додату вредност, о акцизама, о пореском поступку и пореској администрацији, о порезима на имовину и о царинској тарифи.

У наставку рада, Народна скупштина је за Заштитника грађана изабрала Сашу Јанковића, а за Повереника за информације од јавног значаја Родољуба Шабића.

Народна скупштина је усвојила и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање о њима, председник Народне скупштине Оливер Дулић је закључио Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2007. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5