Понедељак, 1. октобар 2007. - Понедељак, 5. новембар 2007.

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2007. години

Председник Народне скупштине Републике Србије Оливер Дулић сазвао је Прву седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2007. години за понедељак, 1. октобар, са почетком у 10 часова.


Народна скупштина је усвојила следећи дневни ред:

1. Предлог одлуке о разрешењу чланова и заменика чланова Републичке изборне

комисије, који је поднела народни посланик Нада Колунџија,

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Влади, који је предложила
Влада,

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о државној управи, који је
поднела Влада,

4. Предлог закона о допуни Закона о платама државних службеника и намештеника,

који је поднела Влада,

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним и другим
празницима у Републици Србији, који је поднела Влада,

6. Предлог закона о државном печату Републике Србије, који је поднела Влада,

7. Предлог закона о печату државних и других органа , који је поднела Влада,

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о осигурању, који је поднела
Влада,

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности

државних органа у поступку за ратне злочине, који је поднела Влада,

10. Предлог закона о потврђивању Конвенције Уједињених нација о борби против
дезертификације у земљама са тешком сушом и/или дезертификацијом, посебно
у Африци, који је поднела Влада,

11. Предлог закона о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну
средину у прекограничном контексту, који је поднела Влада,

12. Предлог закона о потврђивању Оквирне конвенције о заштити и одрживом
развоју Карпата, који је поднела Влада,

13. Предлог закона о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и
фауне и природних станишта, који је поднела Влада,

14. Предлог закона о потврђивању Конвенције о очувању миграторних врста
дивљих животиња, који је поднела Влада,

15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и
Републике Црне Горе о социјалним осигурању, који је поднела Влада.,

16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и
Црне Горе, Владе Републике Мађарске и Владе Румуније о тачки сусрета
државних граница између Србије и Црне Горе, Републике Мађарске и Румуније,
која је обележена тромеђном граничном ознаком и њеном одржавању, који је
поднела Влада,

17. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије Влада земаља Бенелукса о укидању виза за носиоце дипломатских и
службених пасоша, који је поднела Влада

18. Предлог закона о потврђивањиу Споразума између Савета министара Србије
и Црне Горе и Владе Републике Француске о враћању и прихватању лица у
нерегуларној ситуацији, са Протоколом, који је поднела Влада,

19. Предлог закона о потврђивању Додатног протокола уз Кривичноправну
конвенцију о корупцији, који је поднела Влада,

20. Предлог закона о потврђивању Грађанскоправне конвенције о корупције који је
поднела Влада,

21. Предлог закона о потврђивању Оквирног уговора о зајму закљученог између
Републике Србије и Банке за развој Савета Европе, који је поднела Влада,

22. Предлог закона о потврђивању Споразума о трговини и економској сарадњи
између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Индије, који је
поднела Влада,

23. Предлог закона о потврђивању Уговора између Савета министара Србије и
Црне Горе и Владе Републике Индије о избегавању двоструког опорезивању у
односу на порезе на доходак и на имовину, који је поднела Влада,

24. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и
Владе Републике Пољске о сарадњи и узајамој помоћи у царинским питањима,
који је поднела Влада,

25. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и
Владе Републике Словеније о узајамној помоћи у царинским питањима, који је
поднела Влада,

26. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Железнице Србије-Возна
средства) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је
поднела Влада,

27. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и
Европске инвестиционе банке (Пројекат обнове железница II ), који је поднела
Влада,

28. Предлог закона о потврђивању Споразума о успостављању железничке мреже
високе перформансе у Југоисточној Европи, који је поднела Влада,

29. Предлог закона о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999. године о изменама
Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980.
године (Протокол од 1999. ) и Конвенције о међународним железничким
превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године у верзији на основу Протокола о
изменама од 3. јуна 1999. године, који је поднела Влада,

30. Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза, који је
поднела Влада,

31. Предлог одлуке о давању сагласности на акта Повереника за информације од
јавног значаја, који је поднео Административни одбор,

32. Предлог одлуке о давању сагласности на акта Заштитника грађана, који је
поднео Административни одбор,

33. Предлог аутентичног тумачења одредаба члана 127. ст.1. и 2. Закона о високом
образовању, који је поднео Законодавни одбор,

34. Предлог декларације Народне скупштине Републике Србије о осуди блокаде и
изолације Републике Кубе коју спроводе Сједињене америчке Државе, који је
поднела Посланичка група Српске радикалне странке.На почетку рада минутом ћутања, Народна скупштина је одала пошту прерано преминулом народном посланику и градоначелнику Београда Ненаду Богдановићу.

У наставку рада Народна скупштина је обавила јединствени претрес о Предлогу одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије.

Народна скупштина је првог дана рада обавила заједнички начелни претрес о предлозима закона о изменама и допунама Закона о Влади, Закона о државној управи и Закона о државним и другим празницима у Републици Србији, као и о допуни Закона о платама државних службеника и намештеника.

Представник предлагача, министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић је рекао да ће се предложеним изменама и допунама ови закони ускладити са Уставом Републике Србије, а посебно се осврнуо и на најзначајније новине у сваком од предложених законских предлога.На почетку заједничког начелног претреса о предлозима закона о државном печату Републике Србије и о печату државних и других органа, другог дана рада (2. октобар) министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић је, у краћем излагању, говорио о значају државног печата као симболу државности Србије и о практичној употреби државног и печата државних и других органа.

У преподневном раду Народна скупштина је закључила заједнички начелни претрес о предлозима ових законских аката.

Уводна објашњења о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о осигурању дао је министар финансија Мирко Цветковић.

До краја дана Народна скупштина је водила начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о осигурању.

У преподневном делу рада, трећег дана рада (3. октобар) Народна скупштина је закључила начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о осигурању.

На почетку начелног претреса о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, министар правде Душана Петровић је упознао народне посланике са предложеним изменама, а реч је пре свега о даљем уређењу процедура и правила органа у поступцима за ратне злочине.

До краја дана, Народна скупштина је водила начелни претрес о овом Предлогу, често прекидан јављањем народних посланика који су указивали на повреде Пословника.


Четвртог дана рада (4. октобар) Народна скупштина је закључила начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине.

У наставку рада Народна скупштина је водила заједнички јединствени претрес о предлозима закона о потврђивању Конвенције Уједињених нација о борби против дезертификације у земљама са тешком сушом и/или дезертификацијом, посебно у Африци, Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, Оквирне конвенције о заштити и одрживом развоју Карпата, Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта и Конвенције о очувању миграторних врста дивљих животиња. На по;етку расправе, о значају усвајања ових законских предлога говорио је министар заштите животне средине Саша Драгин.


Петог дана (8. октобар) у преподневном делу рада народни посланици су указивали на повреде Пословника, постављали су питања и тражили обавештења.


Шестог дана рада ( 9. октобар) Народна скупштина је закључила заједнички јединствени претрес о предлозима закона о потврђивању Конвенције Уједињених нација о борби против дезертификације у земљама са тешком сушом и/или дезертификацијом, посебно у Африци, Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, Оквирне конвенције о заштити и одрживом развоју Карпата, Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта и Конвенције о очувању миграторних врста дивљих животиња.

Председавајући седници потпредседник Милољуб Албијанић обавестио је народне посланике да је Влада повукла из процедуре Предлог закона о потврђивању Споразума између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Француске о враћању и прихватању лица у нерегуларној ситуацији, са Протоколом.

У наставку рада Народна скупштина је отворила заједнички јединствени претрес о предлозима закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању, између Савета министара Србије и Црне Горе, Владе Републике Мађарске и Владе Румуније о тачки сусрета државних граница између Србије и Црне Горе, Републике Мађарске и Румуније, која је обележена тромеђном граничном ознаком и њеном одржавању , између Владе Републике Србије и влада земаља Бенелукса о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, као и Додатног протокола уз Кривичноправну конвенцију о корупцији и Грађанскоправне конвенције о корупцији.На почетку рада, седмог дана (10. октобар) Народна скуппштина је констатовала да је престао мандат, пре времена на које је изабран, преминулом народном посланику Ненаду Богдановићу, изабраном са Изборне листе Демократска странка- Борис Тадић.Народна скупштина је водила заједнички јединствени претрес o предлозима закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању, између Савета министара Србије и Црне Горе, Владе Републике Мађарске и Владе Румуније о тачки сусрета државних граница између Србије и Црне Горе, Републике Мађарске и Румуније, која је обележена тромеђном граничном ознаком и њеном одржавању , између Владе Републике Србије и влада земаља Бенелукса о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, као и Додатног протокола уз Кривичноправну конвенцију о корупцији и Грађанскоправне конвенције о корупцији.Народни посланици су током расправе поставили више питања појединим министрима и затражили обавештења о појединим актуелним питањима.

Народна скупштина је констатовала потврђивање мандата народном посланику др Весни Парезановић, изабраној са Изборне листе Демократска странка-Борис Тадић.Народна скупштина је у преподневном делу осмог дана рада (11. октобар) закључила заједнички јединствени претрес о предлозима закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању, између Савета министара Србије и Црне Горе, Владе Републике Мађарске и Владе Румуније о тачки сусрета државних граница између Србије и Црне Горе, Републике Мађарске и Румуније, која је обележена тромеђном граничном ознаком и њеном одржавању, између Владе Републике Србије и влада земаља Бенелукса о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, као и Додатног протокола уз Кривичноправну конвенцију о корупцији и Грађанскоправне конвенције о корупцији.

У наставку рада, после уводног излагања министра финансија Мирка Цветковића, Народна скупштина је обавила заједнички јединствени претрес о предлозима закона о потврђивању Оквирног уговора о зајму закљученог између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе, Споразума о трговини и економској сарадњи између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Индије, Уговора између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Индије о избегавању двоструког опорезивању у односу на порезе на доходак и на имовину, Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима и Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о узајамној помоћи у царинским питањима.


Деветог дана рада (15. октобар) Народна скупштина је отворила заједнички јединствени претрес о предлозима закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Железнице Србије – Возна средства) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке (Пројекат обнове железнице II), Споразума о успостављању железничке мреже високе перформансе у Југоисточној Европи, Протокола од 3.јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године (Протокол из 1999.) и Кoнвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године у верзији на основу Протокола о изменама од 3. јуна 1999. године, као и о потврђивању аката Светског поштанског савеза.

О значају потврђивања ових међународних уговора народним посланицима су говорили министар финансија, Мирко Цветковић, министар за телекомуникације и информатичко друштво Александра Смиљанић и министар за инфраструктуру Велимир Илић.


Десетог дана рада (16. октобар) Народна скупштина је закључила заједнички јединствени претрес о предлозима закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Железнице Србије – Возна средства) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке (Пројекат обнове железнице II), Споразума о успостављању железничке мреже високе перформансе у Југоисточној Европи, Протокола од 3.јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године (Протокол из 1999.) и Кoнвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године у верзији на основу Протокола о изменама од 3. јуна 1999. године, као и о потврђивању аката Светског поштанског савеза.


Народна скупштина је једанаестог дана рада ( 17. октобар) обавила заједнички јединствени претрес о предлозима одлука о давању сагласности на акте Повереника за информације од јавног значаја и на акте Заштитника грађана.

У наставку рада Народна скупштина је отворила претрес о Предлогу аутентичног тумачења одредаба члана 127. став 1. и став 2. Закона о високом образовању.

У својству представника предлагача, народним посланицима се обратио председник Законодавног одбора Влатко Ратковић.

Како би се отклонила могућност различитог тумачења у примени одредби члана 127. (став 1. и 2.) а односи се на могућност подношења захтева високошколској установи да се за раније стечени назив утврди да одговара неком од назива из важећег Закона, Законодавни одбор је предложио аутентично тумачење наведених одредби Закона о високом образовању, рекао је Ратковић. Ове одредбе, по његовим речима, треба тумачити тако да се стечено право, односно стечен назив из става 1. члана 127. Закона, односи на само на садашњост већ и на будућност. У наставку излагања, Влатко Ратковић је навео и конретан пример, те тако, лица која су стекла степен стручне спреме као што су дипломирани правник, дипломирани инжењер, дипломирани економиста изједначена су са лицима која стекну назив – мастер. Поред принципа једнаког третирања свих имаоца диплома, обезбеђује се и једнак третман у даљем образовању, односно директна проходност на докторске студије, закључио је он.

До краја радног дана, Народна скупштина је водила расправу о овој тачки дневног реда.


Дванаестог дана рада (18. октобар) Народна скупштина је закључила јединствену расправу о Предлогу аутентичног тумачења одредаба члана 127. став 1. и 2. Закона о високом образовању и о Предлогу декларације Народне скупштине Републике Србије о осуди блокаде и изолације Републике Кубе коју спроводе Сједињене Америчке Државе. Расправу о Предлогу декларације пратио је са галерије Велике сале Народне скупштине амбасадор Кубе Хулио Цесар Кансио Ферер (Julio cesar Kancio Ferrer).

Народна скупштина је,на почетку тринаестог дана рада (23. октобар), минутом ћутања одала пошту преминулом народном посланику Мики Влаовићу.

До краја радног дана народни посаници су водили претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Влади. Такође, народни посланици се јављали, тражећи обавештења и указујући на повреде Пословника.


Народна скупштина је четрнаестог дана рада (24. октобар) наставила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Влади.


Народна скупштина је, на почетку рада петнаестог дана (25.октобар), констатовала да је даном смрти престао мандат пре истека времена на које је изабран народном посланику Мики Влаовићу, изабраном са Изборне листе Демократска странка Србије-Нова Србија-др Војислав Коштуница. На основу извештаја Републичке изборне комисије и Административног одбора, Народна скупштиа је констатовала потврђивање мандата народном посланику Дејану Стоиљковићу, изабраном са Изборне листе Демократска странка Србије-Нова Србија- др Војислав Коштуница.

До краја радног дана Народна скупштина је водила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Влади.Народна скупштина је шеснаестог дана рада (26. октобар) обавила претрес у појединостимам о предлозима закона о изменама и допунама закона о Влади, о државној управи, о државним и другим празницима у Републици Србији и о допуни Закона о платама државних службеника и намештеника.

До краја радног дана, Народна скупштина је закључила и претрес у појединостима о предлозима закона о државном печату Републике Србије и о печату државних и других органа.


У наставку седнице, седамнаестог дана рада (29.октобар), Народна скупштина је започела претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о осигурању.

Осамнаестог дана рада (30. октобар) Народна скупштина је обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о осигурању.


У наставку седнице, деветнаестог дана рада (31. октобар) Народна скупштина је обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине.

Пошто је завршена расправа о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине ће одредити Дан за гласање, о чему ће народни посланици бити накнадно обавештени.

Дан за гласање


У Дану за гласање, 5. новембра, Народна скупштина је усвојила Предлог одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије, затим, усвојила у целини предлоге закона о изменама и допунама закона о Влади, о државној управи, о државним и другим празницима у Републици Србији и о допуни Закона о платама државних службеника и намештеника.

У наставку рада, Народна скупштина је усвојила у целини предлоге закона о државном печату Републике Србије и о печату државних и других органа, као и предлоге закона о изменама и допунама закона о осигурању и о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине.

Усвојене су у целини предлози закона о потврђивању конвенција УН о борби против дезертификације у земљама са тешком сушом и/или дезертификацијом, посебно у Африци, о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта, о очувању миграторних врста дивљих животиња и Оквирне конвенције о заштити и одрживом развоју Карпата.

Народна скупштина је усвојила у целини предлоге закона о потврђивању споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању, између Савета министара Србије и Црне Горе, Владе Републике Мађарске и Владе Румуније о тачки сусрета државних граница између Србије и Црне Горе, Републике Мађарске и Румуније, која је обележена тромеђном граничном ознаком и њеном одржавању, између Владе Републике Србије и влада земаља Бенелукса о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, затим, о потврђивању Додатног протокола уз Кривичноправну конвенцију о корупцији и Грађанскоправне конвенције о корупцији и Оквирног уговора о зајму закљученог између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе.

У наставку рада Народна скупштина је усвојила у целини предлоге закона о потврђивању Споразума о трговини и економској сарадњи између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Индије, Уговора између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Индије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима и Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о узајамној помоћи у царинским питањима.

Народна скупштина је усвојила у целини предлоге закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Железнице-Возна средства) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке (Пројекат обнове железница II), Споразума о успостављању железничке мреже високе перформансе у југоисточној Европи, Предлог закона о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999.године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године (Протокол из 1999.) и Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године у верзији на основу Протокола о изменама од 3. јуна 1999. године и Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза.

У наставку Дана за гласање Народна скупштина је усвојила предлоге одлука о давању сагласности на акта повереника за информације од јавног значаја и Заштитиника грађана, Предлог аутентичног тумачења одредаба члана 127. став 1. и 2. Закона о високом образовању и Предлог декларације Народне скупштине Републике Србије о неопходности окончања санкција и изолације Републике Кубе.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање о њима, председник Народне скупштине Републике Србије Оливер Дулић је закључио Прву седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије и 2007. години.


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
петак, 7. август
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја