Субота, 24. новембар 2018.

Гојковић сазвала седницу за уторак, на дневном реду Предлог буџета за 2019. годину

Председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић сазвала је седницу за уторак, 27. новембра, са почетком у 10 часова, а на дневном реду биће и Предлог закона o буџету Републике Србије за 2019. годину.


Народни посланици разматраће: Предлог закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину, Предлог царинског закона, Предлог закона o буџету Републике Србије за 2019. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2019. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Предлог закона о царинској служби, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавној својини, Предлог закона о измени Закона о републичким административним таксама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу, као и Предлог закона о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу.

На дневном реду седнице биће и Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Предлог закона о накнадама за коришћење јавних добара, Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун - фаза 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Уговора о државном концесионалном зајму за Пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ Поток (Сектори 4, 5 и 6) између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца, Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обезбеђењу Републици Србији концесионалног зајма Народне Републике Кине, као и Предлог закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Народни посланици разматраће и Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa ad Beograd, за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (II фаза), Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generalе Banke Srbijа a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по основу Уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом, Предлог закона о потврђивању Анекса број 1 Финансијског уговора Железничка пруга Ниш – Димитровград од 31. јануара 2018. године између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Предлог закона о измени и допунама Закона о привредним друштвима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају, Предлог закона о изменамa и допунама Закона о улагањима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о судским таксама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, Предлог закона о допуни Закона о комуналним делатностима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова.

Народна скупштина разматраће и Предлог закона о Фонду за науку Републике Србије, Предлог закона о изменама и допунама Закона о патентима, Предлог закона о изменамa Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника, Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Предлог закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Предлог закона о измени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама, Предлог закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, Предлог закона о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору, Предлог закона о изменамa и допунама Закона о водама, Предлог закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности, Предлог закона о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Рударско-топионичарског басена РТБ Бор д.о.о. Бор, који је поднела Влада (број 011-3566/18 од 21. новембра 2018. године), Предлог закона о изменама и допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса „Јужни ток”, који је поднела Влада (број 011-3616/18 од 23. новембра 2018. године), као и Предлог закона о потврђивању Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи о аутоматској размени ДНК података, дактилоскопских података и података о регистрованим возилима, са Споразумом о спровођењу Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи о аутоматској размени ДНК података, дактилоскопских података и података о регистрованим возилима.

Предвиђено је да народни посланици размотре и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области културе, уметности, младих, спорта и медија, Предлог аутентичног тумачења одредаба члана 37. ст. 1-3, став 4. тачка 4) и члана 147. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17), Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 22. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) Предлог одлуке о давању сагласности на акта Заштитника грађана, Предлог одлуке o избору председника судова и Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, које је поднео Високи савет судства, Предлог одлуке о престанку функције председника Врховног касационог суда, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца, који је поднело Државно веће тужилаца.

На дневном реду биће и Предлог одлуке о престанку функције члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2019. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Предлог одлуке о давању сагласности на Измене појединих расхода без промене укупних расхода Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2019. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

Седница ће се одржати у великој сали Дома Народне скупштине Републике Србије у Београду.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
субота, 5. децембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја