Kabinet predsednika Narodne skupštine

šef Kabineta: Miroslav Šestović
kontakt tel: 011/3026-100


U Kabinetu predsednika Narodne skupštine obavljaju se poslovi koji se odnose na:

- proučavanje i obradu akata koje razmatra Narodna skupština i drugih akata upućenih predsedniku i potpredsednicima Narodne skupštine;

- organizovanje i koordinaciju u vezi sa ostvarivanjem saradnje predsednika Narodne skupštine sa državnim organima, organizacijama i telima, kao i sa međunarodnim organizacijama i institucijama;

- pripremu informacija, stručnih analiza i mišljenja za potrebe predsednika i potpredsednika Narodne skupštine;

- pripremu podsetnika i drugih materijala od značaja za učešće predsednika, odnosno potpredsednika Narodne skupštine na sastancima Kolegijuma, konferencijama, okruglim stolovima i drugim skupovima, kao i pripremu materijala za razgovore sa stranim delegacijama i gostima iz inostranstva;

- pripremu godišnjeg programa rada Narodne skupštine;

- organizovanje službenih putovanja i javnih nastupa predsednika i potpredsednika Narodne skupštine;

- pružanje stručne i administrativne podrške poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini;

- komunikaciju sa građanima i učestvovanje u organizovanju i realizaciji poseta građana Narodnoj skupštini i drugi poslovi od značaja za vršenje funkcije predsednika i potpredsednika Narodne skupštine.