OPŠTI POZIV - Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Poštovane/i,

Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije nadležan je za pitanja iz oblasti ljudskih prava i sloboda i prava deteta, položaja crkava i verskih zajednica,ostvarivanja prava nacionalnih manjina i međunacionalnih odnosa u Republici Srbiji, kao i ravnopravnosti (rodne jednakosti) polova.

Imajući u vidu delokrug rada Odbora, pozivaju se sve zainteresovane organizacije civilnog društva da obaveste Odbor o polju svog delovanja kako bi u narednom periodu uspostavili punu saradnju u cilju što uspešnijeg rada na realizaciji postavljenih ciljeva.

Molimo vas da popunite formular koji se nalazi u prilogu i dostavite ga na elektronsku adresu rajka.vukomanovic@parlament.rs ili office@yucom.org.rs.

OPŠTI POZIV - Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova (formular)