Javni konkurs za popunjavanje položaja

Na osnovu člana 54. i 75. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14), člana 12, 13. i 15. Odluke o obrazovanju i načinu rada Konkursne komisije za sprovođenje internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Službi Narodne skupštine Republike Srbije 28 br. 112-2808/06 od 18. septembra 2006. godine


NARODNA SKUPŠTINA OGLAŠAVA
JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA


Organ u kome se popunjava položaj:
Služba Narodne skupštine

Položaj koji se popunjava:
Pomoćnik generalnog sekretara-rukovodilac Sektora za opšte poslove – položaj u III grupi

Uslovi:
Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke ili pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje devet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; sposobnost rukovođenja; visok nivo poslovne komunikacije; znanje engleskog jezika i znanje rada na računaru; državljanstvo Republike Srbije; da ranije nije prestajao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci.

Trajanje rada na položaju i mesto rada: Rad na položaju traje pet godina. Mesto rada je Beograd, Kralja Milana 14.

Odluka o postavljenju na položaj:
Odluku o postavljenju na položaj donosi Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, na predlog generalnog sekretara Narodne skupštine.

U izbornom postupku proverava se: poznavanje oblasti iz delokruga rada Narodne skupštine, stručna osposobljenost za rad na položaju, veština logičkog i analitičkog rezonovanja, veština komunikacije, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja; uvidom u podatke iz prijave (vrednuje se i sadržina prijave na konkurs) i pitanjima koja će se kandidatima usmeno postavljati (razgovor); znanje rada na računaru uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; znanje engleskog jezika – uvidom u dokaz o znanju engleskog jezika.

Sadržina prijave i rok za podnošenje prijave:
Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva, s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na javni konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava mora biti svojeručno potpisana.
Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je osam dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
- original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
- original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
- overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
- overena fotokopija radne knjižice;
- original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu);
- original ili overena fotokopija sertifikata o znanju engleskog jezika ili drugog dokaza o znanju engleskog jezika;
- original ili overena fotokopija sertifikata o znanju rada na računaru ili drugog dokaza o znanju rada na računaru;
- original ili overena fotokopija uverenja suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga niti je podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili od javnog beležnika.
Lice koje nema položen državni stručni ispit, može da podnese prijavu na konkurs s tim što je dužno da prijavi polaganje tog ispita Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje prijave na konkurs i da Narodnoj skupštini – Odeljenju za ljudske resurse, sa naznakom "Za javni konkurs - popunjavanje položaja", dostavi dokaz o položenom državnom stručnom ispitu u roku od 20 dana od isteka roka za podnošenje prijave na konkurs za popunjavanje položaja.

Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs:
Prijave na javni konkurs podnose se na adresu: Narodna skupština, Odeljenje za ljudske resurse, Trg Nikole Pašića broj 13. ili Kralja Milana 14 sa naznakom "Za javni konkurs – popunjavanje položaja".

Kontakt telefon za davanje obaveštenja o konkursu:
Odeljenje za ljudske resurse, telefon 3026014 i 3026620.

Napomena:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili od javnog beležnika, biće odbačene.
Ovaj oglas objavljuje se internet stranici Narodne skupštine, Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave i na oglasnoj tabli, internet stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4