Odluka o utvrđivanju spiska prijavljenih lica koji ispunjavaju uslove za izbor na funkciju Zaštitnika građana

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo
04 Broj 02-284/23
24. mart 2023. godine
B e o g r a d

Na osnovu člana 6. stav 7. Zakona o Zaštitniku građana (Službeni glasnik RS, broj 105/2021) i člana 48. stav 1. alineja osma Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS, broj 20/12 - prečišćen tekst), Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na sednici održanoj 24. marta 2023. godine, doneo je

ODLUKU
o utvrđivanju spiska prijavljenih lica koji ispunjavaju uslove za izbor na funkciju Zaštitnika građana


Prijavljena lica koji ispunjavaju uslove za izbor na funkciju Zaštitnika građana su:

- Milan Antonijević, iz Beograda (preuzmite biografiju kandidata)
- Nataša Tanjević, iz Beograda (preuzmite biografiju kandidata)
- Miloš R. Janković, iz Beograda (preuzmite biografiju kandidata)
- Zoran Pašalić, iz Beograda (preuzmite biografiju kandidata)
- Robert Sepi, iz Beograda. (preuzmite biografiju kandidata)


Obrazloženje

Predsednik Narodne skupštine je, na osnovu člana 19. stav 1. tačka 7) Zakona o Narodnoj skupštini („Službeni glasnik RS”, broj 9/10) i člana 6. stav 3. Zakona o Zaštitniku građana („Službeni glasnik RS”, broj 105/21), doneo Odluku o raspisivanju javnog poziva svim zainteresovanim licima da se prijave za kandidata za Zaštitnika građana (u daljem tekstu. Javni poziv), koja je objavljena na veb prezentaciji Narodne skupštine, i u dnevnom listu „Politika”, 11. februara 2023. godine.

Na osnovu člana 6. stav 6. Zakona o zaštitniku građana (u daljem tekstu: Zakon), rok za prijavljivanje na Javni poziv traje 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva. Poslednji dan za prijavljivanje na Javni poziv bio je 13. mart 2023. godine. U navedenom roku prijave su podneli: Milan Antonijević, Nataša Tanjević, Miloš R. Janković, Zoran Pašalić i Robert Sepi, svi iz Beograda.

Na osnovu člana 7. Zakona, za Zaštitnika građana može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ispunjava sledeće uslove: da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, da ima najmanje deset godina iskustva na poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Zaštitnika građana, da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete i da ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 24. marta 2023. godine, saglasno članu 6. stav 7. Zakona, doneo Odluku o utvrđivanju spiska prijavljenih lica koji ispunjavaju uslove za izbor na funkciju Zaštitnika građana. Po završetku sednice, Odbor je na veb-prezentaciji Narodne skupštine objavio spisak prijavljenih lica koji ispunjavaju uslove za izbor na funkciju Zaštitnika građana, sa njihovim biografijama, i u skladu sa stavom 7. navedenog člana, dostavio poziv poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini da sa spiska prijavljenih lica koja ispunjavaju uslove za izbor na funkciju Zaštitnika građana, predlože kandidata za Zaštitnika građana.


PREDSEDNIK ODBORA

Jelena Žarić Kovačević, s.r.

Odluka o raspisivanju javnog poziva za prijavljivanje za kandidata za Zaštitnika građana - objavljeno 11. februara 2023. godine

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 7) Zakona o Narodnoj skupštini („Službeni glasnik RS”, broj 9/10) i člana 6. stav 3. Zakona o Zaštitniku građana („Službeni glasnik RS”, broj 105/21), predsednik Narodne skupštine donosi

O D L U K U
O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA
ZA PRIJAVLjIVANjE ZA KANDIDATA ZA ZAŠTITNIKA GRAĐANA

1. Ovom odlukom raspisuje se Javni poziv za prijavljivanje za kandidate za Zaštitnika građana (u daljem tekstu: Javni poziv).

2. Narodna skupština bira Zaštitnika građana većinom glasova svih narodnih poslanika, na predlog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo (u daljem tekstu: Odbor)

3. Zaštitnik građana se bira na vreme od osam godina, bez mogućnosti ponovnog izbora na ovu funkciju.

4. Za Zaštitnika građana može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ispunjava uslove iz člana 7. Zakona o Zaštitniku građana, i to:
1) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;
2) da ima najmanje deset godina iskustva na poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Zaštitnika građana;
3) da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete;
4) da ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana.

5. Sa funkcijom Zaštitnika građana nespojivo je obavljanje druge javne funkcije, kao i obavljanje delatnosti ili posla koji su nespojivi sa funkcijom Zaštitnika građana.

Zaštitnik građana ne može učestvovati u političkim, profesionalnim ili drugim aktivnostima koje nisu u skladu sa nezavisnošću i nepristrasnošću funkcije Zaštitnika građana.

Zaštitnik građana ne može biti član političkih stranaka.

Zaštitnik građana ima položaj javnog funkcionera u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija i na njega se u celini primenjuju odredbe tog zakona.

Danom izbora, Zaštitniku građana prestaju sve javne, profesionalne i druge funkcije, odnosno delatnosti ili poslovi koje je do tada obavljao, ako su suprotni odredbama Zakona o Zaštitniku građana, kao i članstvo u političkoj stranci.

6. Prijava po Javnom pozivu podnosi se Odboru, na obrascu koji je sastavni deo ove odluke, a koji se može preuzeti na veb-prezentaciji Narodne skupštine www.parlament.rs.

Potpisana prijava, sa dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu, podnosi se neposredno ili poštom preporučeno, na adresu: Narodna skupština Republike Srbije, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Beograd, Kralja Milana 14, sa naznakom „Za Javni poziv za prijavljivanje za kandidata za Zaštitnika građana”.

7. Uz prijavu, podnosilac prijave prilaže sledeću dokumentaciju:
1) biografiju;
2) uverenje o državljanstvu, ne starije od šest meseci (original ili overena fotokopija);
3) izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci (original ili overena fotokopija);
4) diplomu ili uverenje o stečenom visokom obrazovanju (overena fotokopija);
5) ispravu kojima dokazuje iskustvo na poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Zaštitnika građana, kao i iskustvo u zaštiti prava građana (rešenja, potvrde i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno iskustvo);
6) ispravu o očitanoj ličnoj karti sa mikrokontrolerom (čipom), odnosno fotokopiju lične karte bez mikrokontrolera;

Fotokopije dokumenata koji se prilažu uz prijavu overavaju se kod javnog beležnika, osim na područjima gradova i opština za koja nisu imenovani javni beležnici, u kojima fotokopiju može overiti osnovni sud, sudska jedinica, prijemna kancelarija osnovnog suda ili opštinska uprava).

8. Rok za prijavljivanje na Javni poziv je 30 dana od dana objavljivanja ove odluke na veb-prezentaciji Narodne skupštine i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

9. U roku od 15 dana od isteka roka za prijavljivanje na Javni poziv, Odbor utvrđuje i na veb-prezentaciji Narodne skupštine objavljuje spisak prijavljenih lica koja ispunjavaju uslove za izbor na funkciju Zaštitnika građana, sa njihovim biografijama. U istom roku Odbor dostavlja poziv poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini da sa spiska prijavljenih lica koji ispunjavaju uslove za izbor na funkciju Zaštitnika građana predlože kandidata za Zaštitnika građana.

Poslanička grupa može da predloži kandidata za Zaštitnika građana tek po isteku 15 dana od dana objavljivanja spiska prijavljenih lica koji ispunjavaju uslove za izbor na funkciju Zaštitnika građana na veb-prezentaciji Narodne skupštine.

Više poslaničkih grupa mogu da predlože zajedničkog kandidata za Zaštitnika građana.

10. Pre utvrđivanja predloga za izbor Zaštitnika građana, Odbor sa kandidatima koje su predložile poslaničke grupe obavlja javni razgovor na kojem se kandidatima omogućuje da iznesu svoje stavove o ulozi i načinu ostvarivanja funkcije Zaštitnika građana.

11. Predlog za izbor Zaštitnika građana utvrđuje se većinom glasova od ukupnog broja članova Odbora.

12. Ova odluka se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”, na veb-prezentaciji Narodne skupštine i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

01 Broj 02-284/23
U Beogradu, 10. februara 2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

P R E D S E D N I K
dr Vladimir Orlić, s.r.