Lista kandidata, kao i lista organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača za članove Saveta Regulatornog tela za eletronske medije

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
Odbor za kulturu i informisanje
24. novembar 2020. godine
B e o g r a d

Odbor za kulturu i informisanje je na Trećoj sednici, održanoj 24. novembra 2020. godine, na osnovu člana 60. Poslovnika Narodne skupštine i člana 9. stav 1. tač. 1) i 8) Zakona o elektronskim medijima (u daljem tekstu Zakon), a u skladu sa članom 10. stav 5. Zakona, utvrdio listu kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za eletronske medije (u daljem tekstu: Savet Regulatora), kao i listu organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača, a koje su predložili sledeći ovlašćeni predlagači:

-nadležni odbor Narodne skupštine;
-crkve i verske zajednice.

I

Odbor je utvrdio listu kandidata za člana Saveta Regulatora, koje saglasno članu 9. stav 1. tačka 1) Zakona, predlaže nadležni odbor Narodne skupštine, a koju čine:

1.Olivera Zekić i
2.Miloš Gajović.

II

Odbor je utvrdio listu kandidata, koje saglasno članu 9. stav 1. tačka 8) Zakona, predlažu crkve i verske zajednice, zajedničkim dogovorom, a koju čine:

1. Aleksandra Janković i
2. Snežana Miljković.

Odbor je utvrdio listu organizacija, koje u skladu sa članom 9. stav 1. tačka 8) i članom 10. Zakona, zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača:

1.Srpska pravoslavna crkva;
2.Islamska zajednica Srbije;
3.Beogradska nadbiskupija;
4.Jevrejska verska zajednica;
5.Evangelistička Hrišćanska crkva a.v. i
6.Slovačka Evangelistička crkva a.v.

Na osnovu člana 10. stav 5. Zakona o elektronskim medijima, lista kandidata za člana Saveta Regulatora, kao i lista organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača, objavljuje se na veb prezentaciji Narodne skupštine.


PREDSEDNIK
Sandra Božić, s.r.

Javni pozivi za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije

Na osnovu čl. 10. i 11. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 6/16 – dr. zakon) i Odluke o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, 16 broj: 02-1674/20 od 4. novembra 2020. godine,

Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije,
objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANjE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANA SAVETA
REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

čiji je ovlašćeni predlagač nadležni odbor Narodne skupštine.

Za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (u daljem tekstu: Savet Regulatora) može se izabrati lice koje ispunjava uslove propisane članom 7. Zakona o elektronskim medijima (u daljem tekstu: Zakon).

Član Saveta Regulatora bira se iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Saveta Regulatora (medijski stručnjaci, ekonomisti, pravnici, inženjeri telekomunikacija i sl.).

Član Saveta Regulatora bira se na period od pet godina i može biti ponovo biran najviše još jednom.

Član Saveta Regulatora ne može biti lice koje obavlja javnu, odnosno funkciju u političkoj stranci u smislu propisa kojim se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija.

Član Saveta Regulatora svoju dužnost obavlja samostalno, po sopstvenom znanju i savesti, u skladu sa Zakonom.

Postupak predlaganja člana Saveta Regulatora sprovodi se tako što, poslaničke grupe, odnosno samostalni narodni poslanici zajedno, podnose Odboru za kulturu i informisanje (u daljem tekstu: Odbor), obrazložen predlog dva kandidata za izbor člana Saveta Regulatora, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, u skladu sa članom 10. Zakona, a vodeći računa o ravnomernoj teritorijalnoj zastupljenosti kandidata.

Nakon sprovedenog postupka za predlaganje kandidata, nadležna služba Narodne skupštine utvrdiće listu kandidata za člana Saveta Regulatora i objaviti je na veb prezentaciji Narodne skupštine.

Odbor će nakon sprovedenog postupka, u skladu sa članom 11. Zakona, utvrditi listu kandidata za člana Saveta Regulatora i dostaviti je Narodnoj skupštini, radi izbora člana Saveta Regulatora.

Uslovi za kandidate:
1) državljanstvo Republike Srbije;
2) prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
3) stečeno visoko obrazovanje iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova Saveta Regulatora;
4) da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
5) da nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;
6) stručnost, osposobljenost i dostojnost za obavljanje funkcije člana Saveta Regulatora.

Prijava sadrži:
-ime i prezime kandidata;
-datum i mesto rođenja kandidata;
-adresu stanovanja, broj telefona i mejl adresu kandidata;
-podatke o obrazovanju kandidata;
-podatke o vrsti i dužini radnog iskustva, sa opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave;
-opis poslova, koje je kandidat obavljao, u oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova Saveta Regulatora.

Dokazi koji su potrebni uz prijavu:

-uverenje o državljanstvu kandidata;
-izvod iz matične knjige rođenih kandidata;
-uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;
-uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
-diploma o stečenoj stručnoj spremi kandidata;
-isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci kandidata;
- poslaničke grupe, odnosno samostalni narodni poslanici zajedno, dužni su da dostave pisanu izjavu kandidata koga predlaže, a kojom se potvrđuje da ne postoje smetnje za njegov izbor, propisane članom 12. stav 1. Zakona;
- pismeni pristanak kandidata da prihvata kandidaturu Odbora za kulturu i informisanje u skladu članom 10. Zakona.

Navedeni dokazi dostavljaju se u overenoj fotokopiji i ne mogu biti stariji od 6 meseci.

Rok za podnošenje prijava:
- rok za podnošenje prijava je 15 dana;
- rok počinje da teče narednog dana od dana kada je javni poziv objavljen na veb prezentaciji Narodne skupštine.

Predlozi se podnose Odboru za kulturu i informisanje, sa naznakom „za Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije“.

Nadležni odbor, neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave uvredljive sadržine, o čemu će obavestiti podnosioca prijave. Sve dodatne informacije o Javnom pozivu za predlaganje kandidata za člana Saveta Regulatora, mogu se dobiti u Odboru za kulturu i informisanje, na mejl adresu dana.gak@parlament.rs.

Na osnovu čl. 10. i 11. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 6/16 – dr. zakon) i Odluke o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, 16 broj: 02-1674/20 od 4. novembra 2020. godine,

Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije,

objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANjE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANA SAVETA
REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

čiji je ovlašćeni predlagač crkve i verske zajednice, zajedničkim dogovorom.

Za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (u daljem tekstu: Savet Regulatora) može se izabrati lice koje ispunjava uslove propisane članom 7. Zakona o elektronskim medijima (u daljem tekstu: Zakon).

Član Saveta Regulatora bira se iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Saveta Regulatora (medijski stručnjaci, ekonomisti, pravnici, inženjeri telekomunikacija i sl.).

Član Saveta Regulatora bira se na period od pet godina i može biti ponovo biran najviše još jednom.

Član Saveta Regulatora ne može biti lice koje obavlja javnu, odnosno funkciju u političkoj stranci u smislu propisa kojim se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija.

Član Saveta Regulatora svoju dužnost obavlja samostalno, po sopstvenom znanju i savesti, u skladu sa Zakonom.

Postupak predlaganja člana Saveta Regulatora sprovodi se tako, što ovlašćeni predlagač podnosi Odboru za kulturu i informisanje (u daljem tekstu: Odbor) obrazložen predlog dva kandidata za izbor člana Saveta Regulatora, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, u skladu sa članom 10. Zakona.

Nakon sprovedenog postupka za predlaganje kandidata od strane ovlašćenog predlagača, nadležna služba Narodne skupštine utvrdiće listu kandidata za člana Saveta Regulatora, kao i listu organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača iz člana 9. stav 1. tačka 8) Zakona i objaviti ih na veb prezentaciji Narodne skupštine.

Odbor će nakon sprovedenog postupka, u skladu sa članom 11. Zakona, utvrditi listu kandidata za člana Saveta Regulatora i dostaviti je Narodnoj skupštini, radi izbora člana Saveta Regulatora.

Uslovi za kandidate:
1) državljanstvo Republike Srbije;
2) prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
3) stečeno visoko obrazovanje iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova Saveta Regulatora;
4) da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
5) da nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;
6) stručnost, osposobljenost i dostojnost za obavljanje funkcije člana Saveta Regulatora.

Prijava sadrži:
-ime i prezime kandidata;
-datum i mesto rođenja kandidata;
-adresu stanovanja, broj telefona i mejl adresu kandidata;
-podatke o obrazovanju kandidata;
-podatke o vrsti i dužini radnog iskustva, sa opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave;
-opis poslova, koje je kandidat obavljao, u oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova Saveta Regulatora.

Dokazi koji su potrebni uz prijavu:
-uverenje o državljanstvu kandidata;
-izvod iz matične knjige rođenih kandidata;
-uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;
-uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
-diploma o stečenoj stručnoj spremi kandidata;
-isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci kandidata;
- ovlašćeni predlagač je dužan da dostavi pisanu izjavu kandidata koga predlaže, a kojom se potvrđuje da ne postoje smetnje za njegov izbor, propisane članom 12. stav 1. Zakona;
- pismeni pristanak kandidata da prihvata kandidaturu u skladu članom 10. Zakona.

Navedeni dokazi dostavljaju se u overenoj fotokopiji i ne mogu biti stariji od 6 meseci.

Rok za podnošenje prijava:
- rok za podnošenje prijava je 15 dana;
- rok počinje da teče narednog dana od dana kada je javni poziv objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije", dnevnom listu „Politika“ i na veb prezentaciji Narodne skupštine.

Adresa na koju se podnose prijave:
Narodna skupština Republike Srbije, Odbor za kulturu i informisanje, Beograd, Kralja Milana 14, sa naznakom „za Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije“.

Nadležni odbor, neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave uvredljive sadržine, o čemu će obavestiti podnosioca prijave. Sve dodatne informacije o Javnom pozivu za predlaganje kandidata za člana Saveta Regulatora, mogu se dobiti u Odboru za kulturu i informisanje, na mejl adresu dana.gak@parlament.rs.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
subota, 5. decembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja