Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta Regulatornog tela za elektornske medije - akreditovani univerziteti

Na osnovu čl. 10. i 11. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 6/16 – dr. zakon) i Odluke o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, 16 Broj: 02-2053/21 od 17. novembra 2021. godine,
Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije,

o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANjE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANA SAVETA
REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

čiji je ovlašćeni predlagač univerziteti akreditovani u Republici Srbiji, zajedničkim dogovorom.

Za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (u daljem tekstu: Savet Regulatora) može se izabrati lice koje ispunjava uslove propisane članom 7. Zakona o elektronskim medijima (u daljem tekstu: Zakon).

Član Saveta Regulatora bira se iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Saveta Regulatora (medijski stručnjaci, ekonomisti, pravnici, inženjeri telekomunikacija i sl.).

Član Saveta Regulatora bira se na period od pet godina i može biti ponovo biran najviše još jednom.

Član Saveta Regulatora ne može biti lice koje obavlja javnu, odnosno funkciju u političkoj stranci u smislu propisa kojim se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija.

Član Saveta Regulatora svoju dužnost obavlja samostalno, po sopstvenom znanju i savesti, u skladu sa Zakonom.

Postupak predlaganja kandidata za člana Saveta Regulatora se sprovodi tako što ovlašćeni predlagač podnosi Odboru za kulturu i informisanje (u daljem tekstu: Odbor) obrazloženi predlog dva kandidata za izbor člana Saveta Regulatora, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, u skladu sa članom 10. Zakona.

Nakon sprovedenog postupka za predlaganje kandidata od strane ovlašćenog predlagača, nadležna služba Narodne skupštine utvrdiće listu kandidata kao i listu organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona, za člana Saveta Regulatora i objaviti je na internet stranici Narodne skupštine.

Odbor će nakon sprovedenog postupka, u skladu sa članom 11. Zakona, utvrditi listu kandidata za člana Saveta Regulatora i dostaviti je Narodnoj skupštini, radi izbora člana Saveta Regulatora.

Uslovi za kandidate:

1) državljanstvo Republike Srbije;
2) prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
3) stečeno visoko obrazovanje iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova Saveta Regulatora;
4) da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
5) stručnost, osposobljenost i dostojnost za obavljanje funkcije člana Saveta Regulatora.

Prijava sadrži:

-ime i prezime kandidata;
-datum i mesto rođenja kandidata;
-adresu stanovanja, broj telefona i mejl adresu kandidata;
-podatke o obrazovanju kandidata;
-podatke o vrsti i dužini radnog odnosno stručnog iskustva kandidata, s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave;
-opis poslova, koje je kandidat obavljao, u oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova Saveta Regulatora.

Dokazi koji su potrebni uz prijavu:
- uverenje o državljanstvu kandidata;
- izvod iz matične knjige rođenih kandidata;
- uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci);
- diploma o stečenoj visokoj stručnoj spremi kandidata;
- isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci kandidata;
- pisana izjava kandidata kojom se potvrđuje da ne postoje smetnje za njegov izbor, propisane članom 12. stav 1. Zakona;
- pismeni pristanak kandidata da prihvata kandidaturu ovlašćenog predlagača u skladu članom 10. Zakona;
- uverenje o akreditaciji univerziteta u Republici Srbiji.

Navedeni dokazi dostavljaju se u originalu ili overenoj fotokopiji.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/18 - dr. propis) propisano je da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Imajući navedeno u vidu, potrebno je da ovlašćeni predlagač, u obrazloženom predlogu dva kandidata, navede za koju se od predviđenih mogućnosti kandidat opredeljuje, da li da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija, ili će to učiniti sam.

Rok za utvrđivanje liste kandidata kao i liste organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona, može biti produžen, u slučaju da se ovlašćeni predlagač opredeli da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija.

Rok za podnošenje prijava:

- rok za podnošenje prijava je 15 dana;
- rok počinje da teče narednog dana od dana kada je javni poziv objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije", dnevnom listu „Politika“ i na internet stranici Narodne skupštine.

Adresa na koju se podnose prijave:

Narodna skupština Republike Srbije, Odbor za kulturu i informisanje, Beograd, Kralja Milana 14, sa naznakom „za Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije“. Prijave se mogu dostaviti lično na Pisarnici Narodne skupštine ili putem preporučene pošte.

Nadležni odbor, neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave uvredljive sadržine, o čemu će obavestiti podnosioca prijave.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odboru za kulturu i informisanje, na e-mejl adrese dana.gak@parlament.rs i vladimir.dimitrijevic@parlament.rs.19. novembar 2021. godine

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
utorak, 7. decembar

Ceo kalendar dogadjaja