Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije


     Na osnovu čl. 10. i 11. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14 i 6/16 – dr. zakon) i Odluke o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, 16 broj: 02-1759/17 od 16. juna 2017. godine, Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije,

o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANjE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANA SAVETA
REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

čiji je ovlašćeni predlagač:

- nacionalni saveti nacionalnih manjina, zajedničkim dogovorom.

    Za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (u daljem tekstu: Savet Regulatora) može se izabrati lice koje ispunjava uslove propisane članom 7. Zakona o elektronskim medijima (u daljem tekstu: Zakon).

      Član Saveta Regulatora bira se iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Saveta Regulatora (medijski stručnjaci, ekonomisti, pravnici, inženjeri telekomunikacija i sl.).

     Član Saveta Regulatora bira se na period od pet godina i može biti ponovo biran najviše još jednom.

     Član Saveta Regulatora ne može biti lice koje obavlja javnu, odnosno funkciju u političkoj stranci u smislu propisa kojim se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija.

     Član Saveta Regulatora svoju dužnost obavlja samostalno, po sopstvenom znanju i savesti, u skladu sa Zakonom.

     Postupak predlaganja člana Saveta Regulatora sprovodi se tako, što organizacija koja ulazi u krug organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača, podnosi Odboru za kulturu i informisanje (u daljem tekstu: Odbor) obrazložen predlog dva kandidata za izbor člana Saveta Regulatora, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, u skladu sa članom 10. Zakona.

     Nakon sprovedenog postupka za predlaganje kandidata od strane ovlašćenog predlagača, nadležna služba Narodne skupštine utvrdiće listu kandidata za člana Saveta Regulatora, kao i listu organizacija koje zajedno čine jedinstvenog ovlašćenog predlagača iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona i objaviti ih na veb-sajtu Narodne skupštine.

     Odbor će nakon sprovedenog postupka, u skladu sa članom 11. Zakona, utvrditi predlog liste kandidata za člana Saveta Regulatora i dostaviti je Narodnoj skupštini, radi izbora člana Saveta Regulatora.

Uslovi za kandidate:
1) državljanstvo Republike Srbije;
2) prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
3) stečeno visoko obrazovanje iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova Saveta Regulatora;
4) da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
5) da nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;
6) stručnost, osposobljenost i dostojnost za obavljanje funkcije člana Saveta Regulatora.

Prijava sadrži:
-ime i prezime kandidata;
-datum i mesto rođenja;
-adresu stanovanja, broj telefona i mejl adresu;
-podatke o obrazovanju;
-podatke o vrsti i dužini radnog iskustva, sa opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave;
-opis poslova, koje je kandidat obavljao, u oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova Saveta Regulatora.

Dokazi koji su potrebni uz prijavu:
-uverenje o državljanstvu;
-izvod iz matične knjige rođenih;
-uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;
-diploma o stečenoj stručnoj spremi;
-isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci;
- ovlašćeni predlagač je dužan da dostavi pisanu izjavu kandidata koga predlaže, a kojom se potvrđuje da ne postoje smetnje za njegov izbor, propisane članom 12. stav 1. Zakona;
- pismeni pristanak kandidata da prihvata kandidaturu udruženja u skladu članom 10. Zakona.

Navedeni dokazi dostavljaju se u overenoj fotokopiji i ne mogu biti stariji od 6 meseci.

Rok za podnošenje prijava:

- rok za podnošenje prijava je 15 dana;
- rok počinje da teče narednog dana od dana kada je javni poziv objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije", dnevnom listu „Politika“ i na veb-sajtu Narodne skupštine.
Adresa na koju se podnose prijave:
     Narodna skupština Republike Srbije, Odbor za kulturu i informisanje, Beograd, Kralja Milana 14, sa naznakom „za Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije“.
     Nadležni odbor, neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave uvredljive sadržine, o čemu će obavestiti podnosioca prijave. Sve dodatne informacije o Javnom pozivu za predlaganje kandidata za člana Saveta Regulatora, mogu se dobiti u Odboru za kulturu i informisanje, na mejl adresu dana.gak@parlament.rs.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3