Javni konkurs za izbor člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, na osnovu člana 23. stav 7. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 95/13), oglašava

JAVNI KONKURS
za izbor člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije i članovi Saveta Komisije za zaštitu konkurencije biraju se iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti prava i ekonomije sa najmanje deset godina relevantnog radnog odnosno stručnog iskustva, koji su ostvarili značajne i priznate radove ili praksu u relevantnoj oblasti, naročito u oblasti zaštite konkurencije i evropskog prava i koji uživaju ugled objektivne i nepristrasne ličnosti. U sastavu Saveta Komisije, uključujući i predsednika Komisije, moraju biti zastupljeni stručnjaci iz obe relevantne oblasti, sa najmanje dva predstavnika.

Člana Saveta Komisije bira i razrešava Narodna skupština na predlog nadležnog odbora za poslove trgovine.
Izbor člana Saveta Komisije vrši se sa liste kandidata koja sadrži najmanje jednog, a najviše dva kandidata.
Za člana Saveta Komisije, na mandat od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora, izabran je kandidat koji dobije najviše glasova na listi.
Član Saveta Komisije, u toku trajanja mandata u Komisiji, ne može da obavlja drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost, odnosno ne može da se bavi bilo kojim javnim ili privatnim poslom uz naknadu, uključujući pružanje konsultantskih usluga i saveta. Zabrana se ne odnosi na naučnu delatnost, delatnost nastavnika visokoškolske ustanove i poslove u vezi sa stručnim usavršavanjem.
Član Saveta Komisije ne može biti član organa političkih stranaka, niti može u javnosti da zastupa program ili stavove političkih stranaka.
Član Saveta Komisije ima status funkcionera u smislu zakona kojim se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija i u trenutku stupanja na dužnost daje pismenu izjavu da ne postoje smetnje za izbor.

Uslovi za izbor:
  1. ugledni stručnjak iz oblasti prava i ekonomije;
  2. najmanje deset godina relevantnog radnog odnosno stručnog iskustva;
  3. ostvareni značajni i priznati radovi ili praksa u relevantnoj oblasti, a naročito u oblasti zaštite konkurencije i evropskog prava;
  4. ugled objektivne i nepristrasne ličnosti;
  5. državljanstvo Republike Srbije.
Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijava na konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja i broj telefona, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog odnosno stručnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, kao i pregled značajnih i priznatih radova ili prakse u napred navedenoj relevantnoj oblasti.
Prilozi uz prijavu: uverenje o državljanstvu; diploma o stečenoj stručnoj spremi; dokumenti kojima se dokazuje radno odnosno stručno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Sve isprave iz prethodnog stava se dostavljaju u originalu ili overenoj fotokopiji. Isprave na stranom jeziku se dostavljaju u originalu ili prepisu, sa prevodom overenim od strane sudskog tumača.
Pored ovih priloga, može se dostaviti i druga dokumentacija relevantna sa aspekta uslova konkursa.
Adresa na koju se podnose prijave na konkurs: Narodna skupština Republike Srbije, Kralja Milana 14, Beograd, sa naznakom: „Za javni konkurs za izbor člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije“. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odboru za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, Kralja Milana 14, Beograd, telefon 064 8420 293.
Ovaj konkurs se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dnevnom listu „Politika“ i na internet stranici Narodne skupštine: www.parlament.rs.


01 Broj: 02-1763/21
U Beogradu, 8. oktobra 2021. godine
Narodna skupština Republike Srbije
Predsednik,

Ivica Dačić

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31