Javni konkurs za izbor četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Na osnovu člana 189. st. 2. i 4, člana 191. st. 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 91/19) i Odluke o pokretanju postupka za utvrđivanje predloga za izbor četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 11 broj 02-320/23 od 20. februara 2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA
ODBOR ZA FINANSIJE, REPUBLIČKI BUDžET
I KONTROLU TROŠENjA JAVNIH SREDSTAVA

oglašava javni konkurs

za izbor četiri člana Republičke
komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki


Za najmanje tri člana Republičke komisije bira se lice koje ispunjava uslove iz člana 191. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, koje ima visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke, na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno visoko obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, najmanje pet godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita i koje ima radno iskustvo od najmanje pet godina u oblasti javnih nabavki.

Za jednog člana Republičke komisije bira se lice koje ispunjava uslove iz člana 191. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke, na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno visoko obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima javnih nabavki i koje ispunjava druge uslove propisane za rad u državnim organima.

Nakon sprovedenog javnog konkursa, na predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Narodna skupština bira četiri člana Republičke komisije.

Članovi Republičke komisije biraju se na period od pet godina.

Član Republičke komisije ne može da obavlja drugu javnu funkciju, vrši funkciju u političkoj stranci, niti da obavlja bilo koju drugu funkciju, službu, posao, dužnost ili aktivnost koja bi mogla da utiče na njegovu samostalnost u radu i postupanju ili koja bi umanjivala njegov ugled ili ugled funkcije člana Republičke komisije.

Uslovi za sve kandidate:
1) državljanstvo Republike Srbije;
2) da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
3) da nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;

Uslovi za izbor najmanje tri člana Republičke komisije koji ispunjava uslove iz člana 191. stav 2. Zakona o javnim nabavkama:
1) završen pravni fakultet;
2) položen pravosudni ispit;
3) najmanje pet godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita;
4) radno iskustvo od najmanje pet godina u oblasti javnih nabavki.

Uslovi za izbor jednog člana Republičke komisije koji ispunjava uslove iz člana 191. stav 3. Zakona o javnim nabavkama:
1) završen pravni fakultet;
2) najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima javnih nabavki;
3) drugi uslovi propisani za rad u državnim organima.

U izbornom postupku proveravaće se poznavanje oblasti iz delokruga rada Republičke komisije, osposobljenost za rešavanje predmeta iz delokruga rada Republičke komisije, veština logičkog i analitičkog rezonovanja, organizacione sposobnosti, provera stručne osposobljenosti iz oblasti javnih nabavki - uvidom u podatke iz prijave i razgovorom.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijava na konkurs treba da sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja i broj telefona, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa nazivom radnog mesta i opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, naziv radnog mesta i opis poslova koje je kandidat obavljao u oblasti javnih nabavki, podatke o stručnom usavršavanju, posebnim oblastima znanja i poznavanju stranih jezika.

U prijavi je potrebno navesti da li kandidat konkuriše na mesto člana Republičke komisije koji ispunjava uslove iz člana 191. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ili konkuriše na mesto člana Republičke komisije koji ispunjava uslove iz člana 191. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijava potpisana svojeručno, sa biografijom i navodima o dosadašnjem iskustvu; uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi; dokaz o položenom pravosudnom ispitu (za izbor člana Republičke komisije koji ispunjava uslove iz člana 191. stav 2.); isprave kojima se dokazuje traženo radno iskustvo (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); uverenja da protiv kandidata nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica ne starije od šest meseci i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ne starije od šest meseci.

Svi dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs dostavljaju se u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika.

Isprave na stranom jeziku se dostavljaju u originalu ili prepisu, sa prevodom overenim od strane sudskog tumača.

Pored ovih priloga, može se dostaviti i druga dokumentacija relevantna sa aspekta uslova konkursa.

Napomena: Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18-autentično tumačenje), propisano je između ostalog, da u postupku koji se pokreće, po zahtevu stranke, organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicima o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Imajući u vidu navedeno, potrebno je da kandidat u prijavi na konkurs navede na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija. U cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka, navedene dokaze kandidat može i sam dostaviti uz prijavu na konkurs.

Adresa na koju se podnose prijave na konkurs: NARODNA SKUPŠTINA, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Trg Nikole Pašića 13, Beograd, sa naznakom: „Za javni konkurs za izbor četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki“.

Prijave se mogu dostaviti lično na pisarnicu Narodne skupštine ili putem pošte. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti u službi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Kralja Milana 14, Beograd, kontakt telefon: 011/3026-464, 064/8420-072 i e-mail: tijana.ignjatovic@parlament.rs

Ovaj konkurs se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dnevnom listu „Politika“ i na internet stranici Narodne skupštine: www.parlament.rs


11 Broj: 02-320/23
U Beogradu, 20. februar 2023. godine
Narodna skupština Republike Srbije
Predsednik Odbora
Veroljub Arsić
24. februar 2023. godine