Javni konkurs za izbor predsednika i tri člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, na osnovu člana 23. stav 7. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 95/13), oglašava

JAVNI KONKURS
za izbor predsednika i tri člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije


Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije i članovi Saveta Komisije za zaštitu konkurencije biraju se iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti prava i ekonomije sa najmanje deset godina relevantnog radnog odnosno stručnog iskustva, koji su ostvarili značajne i priznate radove ili praksu u relevantnoj oblasti, naročito u oblasti zaštite konkurencije i evropskog prava i koji uživaju ugled objektivne i nepristrasne ličnosti. U sastavu Saveta Komisije, uključujući i predsednika Komisije, moraju biti zastupljeni stručnjaci iz obe relevantne oblasti, sa najmanje dva predstavnika.
Predsednika Komisije i članove Saveta Komisije bira i razrešava Narodna skupština na predlog nadležnog odbora za poslove trgovine.
Izbor predsednika Komisije i članova Saveta Komisije vrši se sa dve odvojene liste kandidata koje sadrže najmanje isti, a najviše dvostruko veći broj kandidata od broja koji se bira.
Za predsednika Komisije, odnosno članove Saveta Komisije, izabrani su kandidati koji dobiju najviše glasova na svakoj listi, odnosno prvi naredni kandidat ili kandidati na listi za članove Saveta Komisije odgovarajuće struke do ispunjenja uslova iz stava 1. ovog javnog konkursa.
Isto lice može da konkuriše i bude kandidat za predsednika Komisije i člana Saveta Komisije i, ako bude izabrano sa liste za predsednika Komisije, neće se uzeti u obzir rezultati glasanja za to lice na drugoj listi.
Predsednik Komisije i članovi Saveta Komisije biraju se na mandat od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.
Predsednik Komisije i članovi Saveta Komisije, u toku trajanja mandata u Komisiji, ne mogu da obavljaju drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost, odnosno ne mogu da se bave bilo kojim javnim ili privatnim poslom uz naknadu, uključujući pružanje konsultantskih usluga i saveta. Zabrana se ne odnosi na naučnu delatnost, delatnost nastavnika visokoškolske ustanove i poslove u vezi sa stručnim usavršavanjem.
Predsednik Komisije i članovi Saveta Komisije ne mogu biti članovi organa političkih stranaka, niti mogu u javnosti da zastupaju program ili stavove političkih stranaka.
Predsednik Komisije i članovi Saveta Komisije imaju status funkcionera u smislu zakona kojim se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija i u trenutku stupanja na dužnost daju pisanu izjavu da ne postoje smetnje za izbor.
Uslovi za izbor:
1.) ugledni stručnjak iz oblasti prava i ekonomije;
2.) najmanje deset godina relevantnog radnog odnosno stručnog iskustva;
3.) ostvareni značajni i priznati radovi ili praksa u relevantnoj oblasti, a naročito u oblasti zaštite konkurencije i evropskog prava;
4.) ugled objektivne i nepristrasne ličnosti;
5.) državljanstvo Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Prijava na konkurs, svojeručno potpisana, sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja i broj telefona, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog odnosno stručnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, kao i pregled značajnih i priznatih radova ili prakse u napred navedenoj relevantnoj oblasti. U prijavi treba navesti da li se konkuriše na mesto predsednika Komisije, člana Saveta Komisije ili se konkuriše za oba mesta.
Prilozi uz prijavu: uverenje o državljanstvu; diploma o stečenoj stručnoj spremi; dokumenti kojima se dokazuje radno odnosno stručno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); radna knjižica.
Sve isprave iz prethodnog stava se dostavljaju u originalu ili overenoj fotokopiji. Isprave na stranom jeziku se dostavljaju u originalu ili prepisu, sa prevodom overenim od strane sudskog tumača.
Pored ovih priloga, može se dostaviti i druga dokumentacija relevantna sa aspekta uslova konkursa.
Adresa na koju se podnose prijave na konkurs: Narodna skupština Republike Srbije, Kralja Milana 14, Beograd, sa naznakom: „Za javni konkurs za izbor predsednika i tri člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije“. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odboru za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, Kralja Milana 14, Beograd, telefon 064 8420 293.
Ovaj konkurs se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dnevnom listu „Politika“ i na internet stranici Narodne skupštine: www.parlament.rs.
01 Broj: 02-2009/19
U Beogradu, 8. jula 2019. godine
Narodna skupština Republike Srbije
Predsednik,
Maja Gojković, s.r.