Javni konkurs za izbor člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

      Na osnovu člana 140. st. 2. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15, 68/15) i Odluke o pokretanju postupka za utvrđivanje predloga kandidata za izbor člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 11 broj 02-562/19 od 27. marta 2019. godine


NARODNA SKUPŠTINA
ODBOR ZA FINANSIJE, REPUBLIČKI BUDžET
I KONTROLU TROŠENjA JAVNIH SREDSTAVA


oglašava javni konkurs

za izbor člana Republičke
komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki      Za člana Republičke komisije bira se lice koje ispunjava uslove potrebne za izbor za sudiju osnovnog suda, osim uslova u vezi sa Pravosudnom akademijom, i koje ima radno iskustvo od tri godine u oblasti javnih nabavki.
      Nakon sprovedenog javnog konkursa, na predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Narodna skupština bira člana Republičke komisije.
      Član Republičke komisije bira se na period od pet godina.
      Za člana Republičke komisije isto lice može biti birano najviše dva puta, pod uslovom da nije birano za predsednika Republičke komisije.
      Član Republičke komisije ne može obavljati drugu javnu funkciju, vršiti funkciju u političkoj stranci, niti obavljati bilo koju drugu funkciju, službu, posao, dužnost ili aktivnost koja bi mogla uticati na njegovu samostalnost u radu i postupanju ili koja bi umanjivala njegov ugled ili ugled funkcije člana Republičke komisije.

      Opšti uslovi:
      1) državljanstvo Republike Srbije;
      2) da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
      3) da nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;
      4) stručnost, osposobljenost i dostojnost za obavljanje funkcije člana Republičke komisije.

      Uslovi za izbor člana Republičke komisije (član 141. stav 3. Zakona o javnim nabavkama):
      1) završen pravni fakultet;
      2) položen pravosudni ispit;
      3) najmanje tri godine radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita;
      4) radno iskustvo od najmanje tri godine u oblasti javnih nabavki.

      U izbornom postupku proveravaće se poznavanje oblasti iz delokruga rada Republičke komisije, osposobljenost za rešavanje predmeta iz delokruga Republičke komisije, veština logičkog i analitičkog rezonovanja, organizacione sposobnosti, provera stručne osposobljenosti iz oblasti javnih nabavki - uvidom u podatke iz prijave, testiranjem i razgovorom.

      Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

      Prijava na konkurs treba da sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja i broj telefona, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, opis poslova koje je kandidat obavljao u oblasti javnih nabavki, podatke o stručnom usavršavanju, posebnim oblastima znanja i poznavanju stranih jezika.

      Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijava potpisana svojeručno, sa biografijom i navodima o dosadašnjem iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi; original ili overena fotokopija dokaza o položenom pravosudnom ispitu;original ili overena fotokopija isprava kojima se dokazuje traženo radno iskustvo (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); original uverenja da protiv kandidata nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica i original uverenja da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs ne mogu biti stariji od šest meseci.

      Fotokopije koje se prilažu uz prijavu moraju biti overene kod javnog beležnika.
      Isprave na stranom jeziku se dostavljaju u originalu ili kopiji, sa prevodom overenim od strane sudskog tumača.

      Prijave na javni konkurs podnose se na adresu: NARODNA SKUPŠTINA, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Trg Nikole Pašića 13, Beograd, sa naznakom: „Za javni konkurs za izbor člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki“.

      Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji, overeni kod javnog beležnika, neće se razmatrati.

      Sve dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti u Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Kralja Milana 14, Beograd, kontakt telefon: 011/302-64-64 i e-mail: tijana.ignjatovic@parlament.rs

      Ovaj oglas se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dnevnom listu „Politika“ i na internet stranici Narodne skupštine: www.parlament.rs.


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5