Regionalna saradnja

REGIONALNA SARADNjA U JUGOISTOČNOJ EVROPI U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA

Saradnja sa parlamentima zemalja u regionu odvija se kroz Regionalni sekretarijat za parlamentarnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi koji ima sedište u Sofiji, Regionalni savet za saradnju u Jugoistočnoj Evrope sa sedištem u Sarajevu, kroz Konferencije odbora za evropske integracije zemalja učesnica procesa stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope (KOSAP), kao i kroz bilateralne odnose sa parlamentima država u regionu.


Regionalni sekretarijat za parlamentarnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi

U proteklom periodu razvijena je veoma intenzivna saradnja zemalja regiona u okviru Regionalnog sekretarijata za parlamentarnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi sa sedištem u Sofiji.

Na radnim sastancima ovog foruma za pregovaranje, konsultacije i razmenu iskustava, po pravilu, učestvuju nacionalni koordinatori za parlamentarnu saradnju, a na konferencijama i radionicama na različite teme poslanici-članovi nadležnih odbora, zaposleni u odgovarajućim parlamentarnim radnim telima, kao i nacionalni koordinatori zemalja regiona, članica Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Makedonije, Moldavije, Rumunije, Srbije, Turske, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore.

U radu sastanaka i radionica takođe su učestvovali eksperti iz različitih oblasti zemalja članica EU, predstavnici Evropske komisije, Evropskog parlamenta i drugih međunarodnih, kao i nevladinih organizacija i fondacija (često uz podršku Fridrih Ebert Fondacije).


Regionalni savet za saradnju u Jugoistočnoj Evropi

U proteklom periodu je intenzivirana saradnja sa Regionalnim savetom za saradnju u Jugoistočnoj Evropi sa sedištem u Sarajevu, kroz logističku podršku predsedavajućem Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

U radu Konferencije predsednika parlamenata PSJIE održane juna 2010.godine, u Antaliji/Turska, učestvovala je potpredsednica NSRS G.Čomić.Prethodno je, u sedištu Regionalnog saveta za saradnju u Sarajevu u martu održan pripremni sastanak u vezi sa organizacijom ove konferencije. S obzirom da se u zaključcima ranijih konferencija predsednika i potpredsednika parlamenata ukazuje na potrebu da se parlamentarna saradnja institucionalizuje, uz ocenu da bi ovo dalo doprinos unapređenju međudržavne saradnje u regionu i doprinelo održivoj regionalnoj stabilnosti, formirana je Radna grupa za institucionalizaciju parlamentarne saradnje. Potpredsednica NSRS G. Čomić je članica Radne grupe, a predsednik Odbora L. Varga, je njen zamenik.

Nacionalni koordinatori su se sastali u novembru 2010. godine u Sofiji, u sedištu Regionalnog sekretarijata za parlamentarnu saradnju PSJIE, kako bi radili na nacrtima dokumenata, koje će razmatrati Radna grupa za institucionalizaciju parlamentarne saradnje, na prvom sastanku koji treba da se održi 2011. godine.


Konferencije odbora za evropske integracije zemalja učesnica procesa stabilizacije i pridruživanja Jugoistočne Evrope (KOSAP)

Članovi Odbora za evropske integracije redovno učestvuju u radu Konferencije odbora za evropske integracije zemalja učesnica procesa stabilizacije i pridruživanja Jugiostočne Evrope (KOSAP).

Odbor za evropske integracije, 23. i 24. novembra 2009. godine, bio je domaćin Pete konferencije KOSAP.

Pre toga delegacija Odbora učestvovala je na:

  • Četvrtoj konferenciji KOSAP, 26. i 27. marta 2009. godine, na Cetinju,
  • na Trećoj konferenciji KOSAP, u Skoplju,
  • na Drugoj konferenciji KOSAP, u Zagrebu i
  • na Prvoj konferenciji KOSAP, u Sarajevu.