Saradnja

SARADNjA ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE SA MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM INSTITUCIJAMA I ORGANIZACIJAMA

Odbor za evropske integracije od svog formiranja uspostavio je veoma intenzivnu i kontinuiranu saradnju sa institucijama EU, parlamentima država članica EU, parlamentima država u regionu, sa njihovim diplomatskim predstavništvima i misijama međunarodnih organizacija u Srbiji. Jedna od bitnih nadležnosti Odbora za evropske integracije je razvijanje saradnje sa odborima parlamenata zemalja članica EU, parlamentarnim institucijama Evropske unije (EP), sa odborima za evropske integracije/poslove zemalja u regionu, kao i sa drugim međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom.

Saradnja sa institucijama EU najintenzivnija je sa Evropskim parlamentom ali je veoma aktivna saradnja i sa Delegacijom EU u Beogradu i Evropskom komisijom kao i Evropskim savetom. Odbor je takođe uspostavio saradnju sa velikim brojem parlamentata država članica EU a posebno sa njihovim odborima za evropske poslove.

Saradnja sa parlamentima zemalja u regionu odvija se kroz Regionalni sekretarijat za parlamentarnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi koji ima sedište u Sofiji, Regionalni savet za saradnju u Jugoistočnoj Evrope sa sedištem u Sarajevu, kroz Konferencije odbora za evropske integracije zemalja učesnica procesa stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope (KOSAP) kao i kroz bilateralne odnose sa parlamentima država u regionu.

Pored toga intezivna je saradnja sa nevladinim sektorom a posebno Evropskim pokretom u Srbiji, Grupom 484, kao i sa međunarodnim i drugim organizacijama kao što su Savet Evrope, OEBS, Fridrih Ebert Fondacija i dr.