Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Служби Народне скупштине

Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Служби Народне скупштине 
03 Број: 112-1470/21 - 2 од 23. августа 2021. године

1.ЈК19202111
2.ЈК19202121
3.ЈК19202122
4.ЈК19202131
5.ЈК19202141
6.ЈК19202142
7.ЈК19202151
8.ЈК19202152
9.ЈК19202153
10.ЈК19202154
11.ЈК19202155
12.ЈК19202156
13.ЈК19202161
14.ЈК19202162
15.ЈК19202164
16.ЈК19202172
17.ЈК19202181


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Конкурсна комисија за попуњавање
извршилачких радних места у Служби
Народне скупштине
03 Број: 112-1470/21-1-35
4. октобар 2021. године
Б е о г р а д


ОБАВЕШТЕЊЕ


Достављање Решења 03 Број: 112-1470/21-1-35 од 20. септембра 2021. године Ивани Радосављевић из Београда није успело. Препоручена пошиљка са повратницом од стране Јавног предузећа „Пошта Србије„ враћена је пошиљаоцу, дана 29. септембра 2021. године, са обавештењем „истекао рок чувања".

У складу са чланом 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-др. закон) Решење 03 Број: 112-1470/21-1-35 од 20. септембра 2021. године се објављује на интернет страници Народне скупштине и огласној табли у згради Народне скупштине, Улица краља Милана број 14, дана 4. октобра 2021. године.

По истеку 15 дана од дана објављивања Решења 03 Број: 112-1470/21-1-35 од 20. септембра 2021. године. године, сматраће се да је јавно достављање извршено Ивани Радосављевић.

Ивана Радосављевић има право да од дана објављивања Решења на интернет страници и огласној табли Народне скупштине, а најкасније до истека рока за жалбу дана 18. октобра 2021. године, преузме Решење у просторијама Одељења за људске ресурсе Службе Народне скупштине.


ПРЕДСЕДНИК
КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

Дарио Кукољ
помоћник генералног секретара


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Конкурсна комисија за попуњавање
извршилачких радних места у Служби
Народне скупштине
03 Број: 112-1470/21-1-35
20. септембар 2021. године
Б е о г р а д


На основу члана 55. став 6. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,95/18 и 157/20), Конкурсна комисија за попуњавање извршилачких радних места у Служби Народне скупштине 03 Број: 112-1470/21-1 од 21. августа 2021 године, на другој седници одржаној 15. септембра 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ се пријава Иване Радосављевић, из Београда, поштански број 11030, поднета на Јавни конкурс за попуњавање изршилачких радних места у Служби Народне скупштине 03 Број: 112-1470/21-2 од 23. августа 2021. године за радно место за помоћне стручне послове за потребе посланичке групе, које је разврстано у звање млађи саветник, у Одељењу за послове посланичких група, у Сектору за законодавство, 1 извршилац, примљена под деловодним бројем 03 Број: 112-1470/21-28 од 9. септембра 2021. године, као непотпуна.
Жалба не одлаже извршење решења.


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Будите у току