Сектор за опште послове

руководилац Сектора:
контакт тел: 


У Сектору за опште послове обављају се послови који се односе на: планирање и израду скупштинског буџета; финансијско рачуноводство и књиговодство; јавне набавке; управљање људским ресурсима; управљање ризицима, заштите на раду и противпожарну заштиту; електронски парламент; електронске, информационе, енергетске системе и системе аутоматике; рачунарске мреже, интернет и телекомуникације; дактилографију, стенографисање и биротехнику; писарницу, експедицију поште и архив, као и други општи послови за потребе Народне скупштине.


У Сектору за опште послове образују се:

1) Група за организацију и развој,

2) Одељење за буџетске, финансијско-рачуноводствене и послове јавних набавки,

3) Одељење за људске ресурсе,

4) Одељење противпожарне заштите и заштите на раду,

5) Одељење за електронику, телекомуникације и информатику и

6) Одељење за административне и биротехничке послове.

Група за организацију и развој

У Групи за организацију и развој обављају се послови који се односе на: управљање пројектима информационих система Народне скупштине, планирање и увођење е-парламента и осталих информационих система у Народној скупштини; системску анализу организационих јединица у Служби; припрему пројектних задатака за увођење информатичких апликација и развој организације и технологије рада у Народној скупштини применом информатичке опреме; израду идејних решења и пројеката информационих и телекомуникационих система у Служби; пројектовање базе података и апликација за њихово коришћење; одржавање информатичких пројеката, база података и софтверских апликација и њихово ажурирање; примену информатичких пројеката који се израђују а примењују у Служби, као и на чување и коришћење пројектне и друге информатичке документације.


руководилац групе:
Душан Радојчић, дипл. инжењер металургије

контакттел: 011/3026-178
e-mail: dusan.radojcic@parlament.rs

Одељење за буџетске, финансијско-рачуноводствене и послове јавних набавки

У Одељењу за буџетске, финансијско-рачуноводствене и послове јавних набавки образују се:
  1. Одсек за буџетско планирање, нормативу, анализу и извештавање,
  2. Одсек за буџетско рачуноводство и
  3. Група за јавне набавке.
начелник: Дара Купусинац Поповић
контакт тел: 011/3026-100


У Одсеку за буџетско планирање, нормативу, анализу и извештавање обављају се послови који се односе на: израду скупштинског буџета; припрему интерних упутстава и процедура за израду предлога финансијског плана корисника скупштинског буџета, анализу финансијских планова корисника скупштинског буџета, као и на израду финансијских извештаја о извршењу скупштинског буџета.

шеф Одсека:
контакт тел:


У Одсеку за буџетско рачуноводство обављају се послови који се односе на реализацију финансијских и материјалних средстава, обрачун и исплату плата, дневница и других накнада народних посланика и запослених у Народној скупштини; припрему документације за годишње и ванредне пописе имовине, обавеза и потраживања Народне скупштине; вођење пословних књига и усклађивање књига са главном књигом трезора, као и на израду редовних годишњих и периодичних обрачуна и финансијских извештаја о извршеним расходима за рад Народне скупштине.

шеф Одсека:
контакт тел:


У Групи за јавне набавке обављају се послови који се односе на: организовање и спровођење поступака јавних набавки за потребе Народне скупштине; израду извештаја у вези са спровођењем јавних набавки; израду уговора и других аката у вези са јавним набавкама као и на рад комисија за јавне набавке у Народној скупштини.

руководилац групе: Ванеса Петровић, дипл. економиста
контакт тел: 011/3026-514
e-mail: vanesa@parlament.rs

Одељење за људске ресурсе

У Oдељењу за људске ресурсе обављају се послови који се односе на: праћење и примену закона и других аката из делокруга рада Одељења; припрему предлога општих и појединачних аката из области рада и радних односа; припрему и реализацију политике управљања људских ресурса; израду кадровског плана и анализу испуњења кадровског плана; праћење и анализу кадровске оспособљености запослених; израду програма за додатно образовање и стручно усавршавање запослених и праћење његове реализације; оцењивање и развој каријере државних службеника и награђивање намештеника; вођење кадровске и друге евиденције; као и други стручни и административни послови из области рада и за потребе запослених у Служби.


н
ачелник: Александра Шашо

контакт тел: 011/3026-014
е-mail: ljudskiresursi@parlament.rs


Одељење противпожарне заштите и заштите на раду

У Одељењу противпожарне заштите и заштите на раду обављају се послови који се односе на: организовање и спровођење прописаних и наложених мера из области заштите на раду заштите од пожара; примену мера безбедности и здравља на раду и пријављивање повреда на раду; одржавање стабилног система за аутоматску дојаву и гашење пожара; организовање превентивних и периодичних прегледа и испитивање средстава за рад радне средине и средстава и опреме за личну заштиту на раду и противпожарне опреме и средстава; колективно осигурање народних посланика и запослених у Служби Народне скупштине; осигурање објекта Народне скупштине и опреме од ризика.


начелник
: Небојша Ђенић, дипл. инж. заштите на раду
контакт тел: 011/3026-136

Одељење за електронику, телекомуникације и информатику

У Одељењу за електронику, телекомуникације и информатику образују се:

  1. Одсек за електронске системе;
  2. Одсек за рачунарске мреже, интернет и телекомуникације и
  3. Група за електро-енергетику и аутоматику.

начелник: Горан Шокић, дипл. електроинжењер;
контакт тел:011/3026-100

У Одсеку за електронске системе обављају се послови који се односе на: припрему пројектно-техничке документације за електронске системе; инсталирање и експлоатацију електронске опреме; одржавање електронске опреме и отклањање кварова; руковање контролним системом; припрему идентификационих картица народних посланика; отклањање кварова на посланичким јединицама и поправку терминалске опреме.

шеф Одсека:
контакт тел:

У Одсеку за рачунарске мреже, интернет и телекомуникације обављају се послови који се односе на: одржавање рачунарске мреже Народне скупштине; контролисање приступа интернету; обезбеђивање, одржавање и унапређивање интернет презентације Народне скупштине; обезбеђивање услуге електронске поште корисницима у Народној скупштини; израду апликативних софтвера и пружање информатичких услуга на захтев корисника; обезбеђивање и контролу телефонских услуга корисницима у Народној скупштини.

шеф Одсека: Предраг Ћулибрк, дипл. инж. електротехнике
контакт тел: 011/3026-100

У Групи за електро-енергетику и аутоматику обављају се послови који се односе на: функционалну исправност, заштиту, унапређивање и увођење нових електро-енергетских система, електромоторних погона-аутоматика, мерења и регулацију у Народној скупштини; израду статистичких и других извештаја о захтевима, кваровима и интервенцијама у електронском и папирном облику, као и на изради, унапређење и увођење софтвера система аутоматике у објектима Народне скупштине.

руководилац групе:
контакт тел:

Одељење за административне и биротехничке послове

У Одељењу за административне и биротехничке послове образују се:

1) Одсек писарнице са експедицијом и архивом,

2) Одсек дактилобироа,

3) Одсек стенобироа и

4) Одсек биротехнике.

начелник:

контакт тел:
e-mail:


У Одсеку писарнице са експедицијом и архивом обављају се послови који се односе на: пријем, отварање и преглед поште; класификовање и завођење предмета по материји; пријем, завођење, смештај и чување материјала поверљиве природе и архивске грађе, архивирање архивске грађе, доставу поште, штампе, предмета и других аката, као и на пријем, распоређивање, завођење, доставу и архивирање електронских докумената.


ш
еф Одсека: Бранислава Благојевић
контакт тел: 011/3026-100

У Одсеку дактилобироа обављају се послови који се односе на: препис и унос података и контролу тачности и исправности текстова у електронском облику; графичко обликовање и припрему слога за штампу и формирање датотеке корисника; текстуалну обраду тонских записа снимљених седница радних тела Народне скупштине.


шеф Одсека: Љиљана Лукић
контакт тел: 011/3026-100

У Одсеку стенобироа обављају се послови који се односе на: стенографисање и израду стенограма са седница Народне скупштине и њених радних тела, као и састанака у Народној скупштини; редакцију и уређивање првог издања стенографских бележака; обраду аудио записа у текстуални и електронски облик, као и на дистрибуцију израђених стенографских бележака.

шеф Одсека: Вања Стојановић
контакт тел: 011/3026-100

У Одсеку биротехнике обављају се послови који се односе на: штампање материјала; прелом текста, графичко обликовање и припрему слога за штампу; одржавање машина за штампање, као и на шивење и коричење материјала.


шеф Одсека:
Радомир Радовановић
контакт тел: 011/3026-100

П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Субота, 20. јануар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току