Сектор за законодавство

руководилац Сектора: Радослав Вујовић
контакт тел: 011/3026-100


У Сектору за законодавство обављају се послови који се односе на: припрему и обраду материјала за потребе посланичких група; припрему и обраду аката од значаја за рад радних тела; анализу закона, предлога закона и других општих аката; анализу усклађености прописа са прописима Европске уније; израду информативних и аналитичких истраживања; библиотечку грађу и други послови за потребе Народне скупштине у вршењу законодавне функције.

У Сектору за законодавство образује се седам одељења:

  1. Одељење за послове посланичких група,
  2. Одељење за уставно-правни систем и организацију власти,
  3. Одељење за економско-финансијска питања,
  4. Одељење за одбрану и национална питања,
  5. Одељење за општа друштвена питања,
  6. Одељење за европске интеграције и
  7. Библиотека Народне скупштине


Одељење за послове посланичких група

У Одељењу за послове посланичких група обављају се послови који се односе на: анализу закона и предлога закона; припрему предлога аката које народни посланици – чланови посланичке групе подносе Народној скупштини; припрему и стручну обраду амандмана који се подносе на предлоге закона и других аката; пружање стручне помоћи народним посланицима у вези са применом важећих прописа; припрему информација; пружање стручне помоћи народним посланицима у примени Пословника Народне скупштине и других аката Народне скупштине; стручну обраду иницијатива, петиција, представки и предлога грађана, удружења и организација упућених посланичкој групи (припрема одговора и мишљења); организовање састанака народних посланика са грађанима, представницима државних органа, организација и тела, као и други стручни и административни послови за потребе посланичких група и народних посланика.

начелник: Вељко Ракић
контакт тел: 011/3026-100
e-mail:Одељење за уставно-правни систем и организацију власти

У Одељењу за уставно-правни систем и организацију власти обављају се послови који се односе на: анализу закона, предлога закона и других аката из делокруга рада одбора; припрему и организовање седница радних тела, израду извештаја и припрему аката и информација о питањима која се разматрају на седницама радних тела; давању стручних мишљења у вези с питањима која разматрају радна тела; припреми амандмана на предлоге закона, других прописа и општих аката за потребе одбора; праћење извршавања закључака радних тела, припрему извештаја и мишљења у вези са предлозима за доношење аутентичног тумачења закона и других аката које доноси Народна скупштина; израду предлога скупштинског буџета; питања имунитета народних посланика и других изабраних лица; припрему извештаја и мишљења у вези са предлозима за покретање поступака за оцену уставности закона; израду аката од значаја за спровођење контролне, односно изборне функције Народне скупштине; организовање јавног слушања; припрему анализа и информација о иницијативама, петицијама, представкама и предлозима грађана, удружења и организација, као и други стручни и административни послови за потребе Одбора за уставна питања и законодавство; Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу; Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова; Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања и Одбора за права детета.

начелник:
контакт тел:


Одељење за економско-финансијска питања

У Одељењу за економско-финансијска питања обављају се послови који се односе на: анализу закона, предлога закона и других аката из делокруга рада одбора; припрему и организовање седница радних тела, израду извештаја и припрему аката и информација о питањима која се разматрају на седницама радних тела; давању стручних мишљења у вези с питањима која разматрају радна тела; припрему амандмана на предлоге закона, других прописа и општих аката за потребе одбора; праћење извршавања закључака радних тела; израду аката од значаја за спровођење контролне, односно изборне функције Народне скупштине; организовање јавног слушања; припрему анализе и информација о иницијативама, петицијама, представкама и предлозима грађана, удружења и организација, као и други стручни и административни послови за потребе Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику; Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава; Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду и Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације.

начелник: Биљана Илић
контакт тел: 011/3200-619
e-mail: bilic@parlament.rsОдељење за одбрану и национална питања

У Одељењу за одбрану и национална питања обављају се послови који се односе на: анализу закона, предлога закона и других аката из делокруга рада одбора; припрему и организовање седница радних тела, израду извештаја и припрему аката и информација о питањима која се разматрају на седницама радних тела; давању стручних мишљења у вези с питањима која разматрају радна тела; припрему амандмана на предлоге закона, других прописа и општих аката за потребе одбора; праћење извршавања закључака радних тела; израду аката од значаја за спровођење контролне, односно надзорне функције Народне скупштине; организовање јавног слушања; припрему анализа и информација о иницијативама, петицијама, представкама и предлозима грађана, удружења и организација, као и други стручни и административни послови за потребе Одбора за одбрану и унутрашње послове; Одбора за дијаспору и Србе у региону, Одбора за Косово и Метохију и Одбора за контролу служби безбедности.

начелник: Горица Дуркалић
контакт тел: 011/3026-041
e-mail: gorica.durkalic@parlament.rs


Одељење за општа друштвена питања

У Одељењу за општа друштвена питања обављају се послови који се односе на: анализу закона, предлога закона и других аката из делокруга рада одбора; припрему и организовање седница радних тела, израду извештаја и припрему аката и информација о питањима која се разматрају на седницама радних тела; давање стручних мишљења у вези с питањима која разматрају радна тела; припрему амандмана на предлоге закона, других прописа и општих аката за потребе одбора; праћење извршавања закључака радних тела; израду аката од значаја за спровођење контролне, односно изборне функције Народне скупштине; организовање јавног слушања; припрема анализа и информација о иницијативама, петицијама, представкама и предлозима грађана, удружења и организација, као и други стручни и административни послови за потребе Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво; Одбора за културу и информисање; Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва, Одбора за здравље и породицу и Одбора за заштиту животне средине.

начелник: Милица Башић, дипл. правник
контакт тел: 011/3026-100
e-mail: mbasic@parlament.rs


Одељење за европске интеграције

У Одељењу за европске интеграције обављају се послови који се односе на: анализу предлога закона и другог општег акта са аспекта усклађености прописа са прописима Европске уније; израду табеле о усклађености предлога закона и другог општег акта које предлажу народни посланици у Народној скупштини са прописима Европске уније; припрему мишљења о оправданости скраћеног поступка за доношење закона; припрему анализа, информација и извештаја у вези са документима које разматра Одбор за европске интеграције; припрему упоредних прегледа прописа Европске уније и информације о потреби усаглашавања важећих прописа са прописима Европске уније; успостављање комуникације са надлежним службама европских институција и парламената држава чланица Европске уније, као и парламената држава региона у функцији унапређења процеса европских интеграција, као и други стручни и административни послови послови за потребе Одбора за европске интеграције и народне посланике.

начелник:
контакт тел:
e-mail:Библиотека Народне скупштине

У Библиотеци Народне скупштине oбављају се послови који се односе на: израду информативно - аналитичких истраживања у вези са законодавном активношћу Народне скупштине; израду стручних истраживања и компаративних анализа за потребе народних посланика и радних тела Народне скупштине о питањима из надлежности Народне скупштине; израду стручних анализа и информација на захтев међународних организација, националних парламената и институција, у оквиру мреже Европског центра за парламентарну документацију и истраживање; прикупљање, обраду, чување и давање на коришћење библиотечке грађе народним посланицима и другим корисницима; пријем, разврставање, инвентарисање и евидентирање библиотечке грађе; заштиту старе и ретке књиге; састављање информативних каталога о публикацијама и изворима информација у библиотеци и остваривање сарадње са другим библиотекама, као и други стручни и административни послови за потребе народних посланика и радних тела Народне скупштине у вези са пружањем истраживачке подршке о питањима из надлежности Народне скупштине.

начелник: Тања Остојић, дипл. филозоф
контакт тел: 011/3026-100
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Будите у току