Јавни позив за предлагање кандидата за избор члана Савета Регулаторног тела за електронске медије

На основу чл. 10. и 11. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 6/16 – др. закон) и Одлуке о покретању поступка за предлагање кандидата за избор члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, 16 Број: 02-2912/19 од 27. новембра 2019. године,
Одбор за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије,

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА
РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ

чији су овлашћени предлагачи:

- удружења филмских, сценских и драмских уметника и удружења композитора у Републици Србији, ако су регистрована најмање три године пре расписивања јавног позива заједничким договором;

- национални савети националних мањина, заједничким договором.

За члана Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет Регулатора) може се изабрати лице које испуњава услове прописане чланом 7. Закона о електронским медијима (у даљем тексту: Закон).

Члан Савета Регулатора бира се из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности Савета Регулатора (медијски стручњаци, економисти, правници, инжењери телекомуникација и сл.).

Члан Савета Регулатора бира се на период од пет година и може бити поново биран највише још једном.

Члан Савета Регулатора не може бити лице које обавља јавну, односно функцију у политичкој странци у смислу прописа којим се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција.

Члан Савета Регулатора своју дужност обавља самостално, по сопственом знању и савести, у складу са Законом.

Поступак предлагања чланa Савета Регулатора спроводи се тако, што сваки од наведених овлашћених предлагача подноси Одбору за културу и информисање (у даљем тексту: Одбор) образложен предлог два кандидата за избор члана Савета Регулатора, у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива, у складу са чланом 10. Закона.

Након спроведеног поступка за предлагање кандидата од стране овлашћеног предлагача, надлежна служба Народне скупштине утврдиће листу кандидата за члана Савета Регулатора, као и листу организација које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача из члана 9. став 1. тач. 5) и 7) Закона и објавити их на веб-сајту Народне скупштине.

Одбор ће након спроведеног поступка, у складу са чланом 11. Закона, утврдити предлог листе кандидата за члана Савета Регулатора и доставити је Народној скупштини, ради избора члана Савета Регулатора.

Услови за кандидате:
1) држављанство Републике Србије;
2) пребивалиште на територији Републике Србије;
3) стечено високо образовање из области које су од значаја за обављање послова Савета Регулатора;
4) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
5) да није покренута истрага или подигнута оптужница;
6) стручност, оспособљеност и достојност за обављање функције члана Савета Регулатора.

Пријава садржи:
-име и презиме кандидата;
-датум и место рођења;
-адресу становања, број телефона и мејл адресу;
-податке о образовању;
-податке о врсти и дужини радног искуства, са описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве;
-опис послова, које је кандидат обављао, у области које су од значаја за обављање послова Савета Регулатора.

Докази који су потребни уз пријаву:
-уверење о држављанству;
-извод из матичне књиге рођених;
-уверење да против кандидата није покренута истрага или подигнута оптужница;
-уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
-диплома о стеченој стручној спреми;
-исправе којима се доказује радно искуство у струци;
- овлашћени предлагач је дужaн да достави писану изјаву кандидата кога предлаже, а којом се потврђује да не постоје сметње за његов избор, прописане чланом 12. став 1. Закона;
- писмени пристанак кандидата да прихвата кандидатуру удружења у складу чланом 10. Закона;
- потрeбно je да удружења доставе потврду Агенције за привредне регистре, којом се доказује да су регистрована најмање три године пре дана расписивања јавног позива.

Наведени докази достављају се у овереној фотокопији и не могу бити старији од 6 месеци.

Рок за подношење пријава:
- рок за подношење пријава је 15 дана;
- рок почиње да тече наредног дана од дана када је јавни позив објављен у „Службеном гласнику Републике Србије", дневном листу „Политика“ и на веб-сајту Народне скупштине.

Адреса на коју се подносе пријаве:

Народна скупштина Републике Србије, Одбор за културу и информисање, Београд, Краља Милана 14, са назнаком „за Јавни позив за предлагање кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије“.

Надлежни одбор, неће разматрати неблаговремене, непотпуне и пријаве увредљиве садржине, о чему ће обавестити подносиоца пријаве. Све додатне информације о Јавном позиву за предлагање кандидата за члана Савета Регулатора, могу се добити у Одбору за културу и информисање, нa мејл адресу dejan.jevtovic@parlament.rs.

Јавни позив Посланичким групама за предлагање кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије

На основу чл. 10. и 11. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 6/16 – др. закон) и Одлуке о покретању поступка за предлагање кандидата за избор члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, 16 Број: 02-2912/19 од 27. новембра 2019. године,
Одбор за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије,

у п у ћ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛАНИЧКИМ ГРУПАМА

ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ


За члана Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет Регулатора) може се изабрати лице које испуњава услове прописане чланом 7. Закона о електронским медијима (у даљем тексту: Закон).

Члан Савета Регулатора бира се из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности Савета Регулатора (медијски стручњаци, економисти, правници, инжењери телекомуникација и сл.).

Члан Савета Регулатора бира се на период од пет година и може бити поново биран највише још једном.

Члан Савета Регулатора не може бити лице које обавља јавну, односно функцију у политичкој странци у смислу прописа којим се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција.

Члан Савета Регулатора своју дужност обавља самостално, по сопственом знању и савести, у складу са Законом.

Поступак предлагања чланa Савета Регулатора спроводи се тако што, свака посланичка група, подноси Одбору за културу и информисање (у даљем тексту: Одбор) образложен предлог два кандидата за избор члана Савета Регулатора, у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива, у складу са чланом 10. Закона.

Приликом предлагања два кандидата потребно је водити рачуна о равномерној територијалној заступљености кандидата, у складу са чланом 9. став 2. Закона.

У складу са чланом 10. став 5. Закона, након спроведеног поступка за предлагање кандидата од стране овлашћеног предлагача, надлежна служба Народне скупштине утврдиће листу кандидата за члана Савета Регулатора из члана 9. став 1. тачка 1) Закона, и објавити је на веб-сајту Народне скупштине.

Одбор ће након спроведеног поступка, у складу са чланом 11. Закона, утврдити заједнички предлог два кандидата за члана Савета Регулатора и доставити га Народној скупштини, ради избора члана Савета Регулатора.

Услови за кандидате:
1) држављанство Републике Србије;
2) пребивалиште на територији Републике Србије;
3) стечено високо образовање из области које су од значаја за обављање послова Савета Регулатора;
4) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
5) да није покренута истрага или подигнута оптужница;
6) стручност, оспособљеност и достојност за обављање функције члана Савета Регулатора.

Пријава садржи:

-име и презиме кандидата;
-датум и место рођења;
-адресу становања, број телефона и мејл адресу;
-податке о образовању;
-податке о врсти и дужини радног искуства, са описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве;
-опис послова, које је кандидат обављао, у области које су од значаја за обављање послова Савета Регулатора.

Докази који су потребни уз пријаву:

-уверење о држављанству;
-извод из матичне књиге рођених;
-уверење да против кандидата није покренута истрага или подигнута оптужница;
-уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
-диплома о стеченој стручној спреми;
-исправе којима се доказује радно искуство у струци;
-посланичке групе су дужнe да Одбору доставе писану изјаву кандидата којег предлажу, да не постоје сметње за његов избор, прописане чланом 12. став 1. Закона;
- посланичке групе су дужнe да Одбору доставе писмени пристанак кандидата да прихвата кандидатуру у складу чланом 10. Закона.

Наведени докази достављају се у овереној фотокопији и не могу бити старији од 6 месеци.

Рок за подношење пријава:
- рок за подношење пријава је 15 дана;
- рок почиње да тече наредног дана од дана када је јавни позив објављен на веб-сајту Народне скупштине.

Адреса на коју се подносе пријаве:

Народна скупштина Републике Србије, Одбор за културу и информисање, Београд, Краља Милана 14, са назнаком „за Јавни позив за предлагање кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије“.

Надлежни одбор, неће разматрати неблаговремене, непотпуне и пријаве увредљиве садржине, о чему ће обавестити подносиоца пријаве. Све додатне информације о Јавном позиву за предлагање кандидата за члана Савета Регулатора, могу се добити у Одбору за културу и информисање, нa мејл адресу dejan.jevtovic@parlament.rs.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
недеља, 8. децембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току