Јавни конкурс за избор члана Савета Комисије за заштиту конкуренције

Председник Народне скупштине Републике Србије, на основу члана 23. став 7. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор члана Савета Комисије за заштиту конкуренције

Председник Комисије за заштиту конкуренције и чланови Савета Комисије за заштиту конкуренције бирају се из реда угледних стручњака из области права и економије са најмање десет година релевантног радног односно стручног искуства, који су остварили значајне и признате радове или праксу у релевантној области, нарочито у области заштите конкуренције и европског права и који уживају углед објективне и непристрасне личности. У саставу Савета Комисије, укључујући и председника Комисије, морају бити заступљени стручњаци из обе релевантне области, са најмање два представника.

Члана Савета Комисије бира и разрешава Народна скупштина на предлог надлежног одбора за послове трговине.
Избор члана Савета Комисије врши се са листе кандидата која садржи најмање једног, а највише два кандидата.
За члана Савета Комисије, на мандат од пет година, са могућношћу поновног избора, изабран је кандидат који добије највише гласова на листи.
Члан Савета Комисије, у току трајања мандата у Комисији, не може да обавља другу јавну функцију или професионалну делатност, односно не може да се бави било којим јавним или приватним послом уз накнаду, укључујући пружање консултантских услуга и савета. Забрана се не односи на научну делатност, делатност наставника високошколске установе и послове у вези са стручним усавршавањем.
Члан Савета Комисије не може бити члан органа политичких странака, нити може у јавности да заступа програм или ставове политичких странака.
Члан Савета Комисије има статус функционера у смислу закона којим се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција и у тренутку ступања на дужност даје писмену изјаву да не постоје сметње за избор.

Услови за избор:
  1. угледни стручњак из области права и економије;
  2. најмање десет година релевантног радног односно стручног искуства;
  3. остварени значајни и признати радови или пракса у релевантној области, а нарочито у области заштите конкуренције и европског права;
  4. углед објективне и непристрасне личности;
  5. држављанство Републике Србије.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног односно стручног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, као и преглед значајних и признатих радова или праксе у напред наведеној релевантној области.
Прилози уз пријаву: уверење о држављанству; диплома о стеченој стручној спреми; документи којима се доказује радно односно стручно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Све исправе из претходног става се достављају у оригиналу или овереној фотокопији. Исправе на страном језику се достављају у оригиналу или препису, са преводом овереним од стране судског тумача.
Поред ових прилога, може се доставити и друга документација релевантна са аспекта услова конкурса.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Народна скупштина Републике Србије, Краља Милана 14, Београд, са назнаком: „За јавни конкурс за избор члана Савета Комисије за заштиту конкуренције“. Пријаве се могу доставити лично или путем поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Све додатне информације могу се добити у Одбору за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику, Краља Милана 14, Београд, телефон 064 8420 293.
Овај конкурс се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на интернет страници Народне скупштине: www.parlament.rs.


01 Број: 02-1763/21
У Београду, 8. октобра 2021. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,

Ивица Дачић

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Будите у току