Јавни конкурс за избор четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

На основу члана 189. ст. 2. и 4, члана 191. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19) и Одлуке о покретању поступка за утврђивање предлога за избор четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 11 број 02-320/23 од 20. фебруара 2023. године

НАРОДНА СКУПШТИНА
ОДБОР ЗА ФИНАНСИЈЕ, РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ
И КОНТРОЛУ ТРОШЕЊА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

оглашава јавни конкурс

за избор четири члана Републичке
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки


За најмање три члана Републичке комисије бира се лице које испуњава услове из члана 191. став 2. Закона о јавним набавкама, које има високо образовање из научне области правне науке, на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно високо образовање које је законом изједначено са академским називом мастер на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање пет година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита и које има радно искуство од најмање пет година у области јавних набавки.

За једног члана Републичке комисије бира се лице које испуњава услове из члана 191. став 3. Закона о јавним набавкама, које има стечено високо образовање из научне области правне науке, на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно високо образовање које је законом изједначено са академским називом мастер на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање седам година радног искуства на пословима јавних набавки и које испуњава друге услове прописане за рад у државним органима.

Након спроведеног јавног конкурса, на предлог Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Народна скупштина бира четири члана Републичке комисије.

Чланови Републичке комисије бирају се на период од пет година.

Члан Републичке комисије не може да обавља другу јавну функцију, врши функцију у политичкој странци, нити да обавља било коју другу функцију, службу, посао, дужност или активност која би могла да утиче на његову самосталност у раду и поступању или која би умањивала његов углед или углед функције члана Републичке комисије.

Услови за све кандидате:
1) држављанство Републике Србије;
2) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
3) да није покренута истрага или подигнута оптужница;

Услови за избор најмање три члана Републичке комисије који испуњава услове из члана 191. став 2. Закона о јавним набавкама:
1) завршен правни факултет;
2) положен правосудни испит;
3) најмање пет година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита;
4) радно искуство од најмање пет година у области јавних набавки.

Услови за избор једног члана Републичке комисије који испуњава услове из члана 191. став 3. Закона о јавним набавкама:
1) завршен правни факултет;
2) најмање седам година радног искуства на пословима јавних набавки;
3) други услови прописани за рад у државним органима.

У изборном поступку провераваће се познавање области из делокруга рада Републичке комисије, оспособљеност за решавање предмета из делокруга рада Републичке комисије, вештина логичког и аналитичког резоновања, организационе способности, провера стручне оспособљености из области јавних набавки - увидом у податке из пријаве и разговором.

Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријава на конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са називом радног места и описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, назив радног места и опис послова које је кандидат обављао у области јавних набавки, податке о стручном усавршавању, посебним областима знања и познавању страних језика.

У пријави је потребно навести да ли кандидат конкурише на место члана Републичке комисије који испуњава услове из члана 191. став 2. Закона о јавним набавкама или конкурише на место члана Републичке комисије који испуњава услове из члана 191. став 3. Закона о јавним набавкама.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем искуству; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о одговарајућој стручној спреми; доказ о положеном правосудном испиту (за избор члана Републичке комисије који испуњава услове из члана 191. став 2.); исправе којима се доказује тражено радно искуство (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); уверења да против кандидата није покренута истрага или подигнута оптужница не старије од шест месеци и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци не старије од шест месеци.

Сви докази који се прилажу уз пријаву на конкурс достављају се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника.

Исправе на страном језику се достављају у оригиналу или препису, са преводом овереним од стране судског тумача.

Поред ових прилога, може се доставити и друга документација релевантна са аспекта услова конкурса.

Напомена: Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), прописано је између осталог, да у поступку који се покреће, по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницима о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Имајући у виду наведено, потребно је да кандидат у пријави на конкурс наведе на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција. У циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка, наведене доказе кандидат може и сам доставити уз пријаву на конкурс.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: НАРОДНА СКУПШТИНА, Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Трг Николе Пашића 13, Београд, са назнаком: „За јавни конкурс за избор четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки“.

Пријаве се могу доставити лично на писарницу Народне скупштине или путем поште. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, неће се узети у разматрање.

Све додатне информације о конкурсу могу се добити у служби Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Краља Милана 14, Београд, контакт телефон: 011/3026-464, 064/8420-072 и e-mail: tijana.ignjatovic@parlament.rs

Овај конкурс се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на интернет страници Народне скупштине: www.parlament.rs


11 Број: 02-320/23
У Београду, 20. фебруар 2023. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник Одбора
Верољуб Арсић
24. фебруар 2023. године

Будите у току