Јавни конкурс за избор председника и три члана Савета Комисије за заштиту конкуренције

Председник Народне скупштине Републике Србије, на основу члана 23. став 7. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор председника и три члана Савета Комисије за заштиту конкуренције


Председник Комисије за заштиту конкуренције и чланови Савета Комисије за заштиту конкуренције бирају се из реда угледних стручњака из области права и економије са најмање десет година релевантног радног односно стручног искуства, који су остварили значајне и признате радове или праксу у релевантној области, нарочито у области заштите конкуренције и европског права и који уживају углед објективне и непристрасне личности. У саставу Савета Комисије, укључујући и председника Комисије, морају бити заступљени стручњаци из обе релевантне области, са најмање два представника.
Председника Комисије и чланове Савета Комисије бира и разрешава Народна скупштина на предлог надлежног одбора за послове трговине.
Избор председника Комисије и чланова Савета Комисије врши се са две одвојене листе кандидата које садрже најмање исти, а највише двоструко већи број кандидата од броја који се бира.
За председника Комисије, односно чланове Савета Комисије, изабрани су кандидати који добију највише гласова на свакој листи, односно први наредни кандидат или кандидати на листи за чланове Савета Комисије одговарајуће струке до испуњења услова из става 1. овог јавног конкурса.
Исто лице може да конкурише и буде кандидат за председника Комисије и члана Савета Комисије и, ако буде изабрано са листе за председника Комисије, неће се узети у обзир резултати гласања за то лице на другој листи.
Председник Комисије и чланови Савета Комисије бирају се на мандат од пет година, са могућношћу поновног избора.
Председник Комисије и чланови Савета Комисије, у току трајања мандата у Комисији, не могу да обављају другу јавну функцију или професионалну делатност, односно не могу да се баве било којим јавним или приватним послом уз накнаду, укључујући пружање консултантских услуга и савета. Забрана се не односи на научну делатност, делатност наставника високошколске установе и послове у вези са стручним усавршавањем.
Председник Комисије и чланови Савета Комисије не могу бити чланови органа политичких странака, нити могу у јавности да заступају програм или ставове политичких странака.
Председник Комисије и чланови Савета Комисије имају статус функционера у смислу закона којим се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција и у тренутку ступања на дужност дају писану изјаву да не постоје сметње за избор.
Услови за избор:
1.) угледни стручњак из области права и економије;
2.) најмање десет година релевантног радног односно стручног искуства;
3.) остварени значајни и признати радови или пракса у релевантној области, а нарочито у области заштите конкуренције и европског права;
4.) углед објективне и непристрасне личности;
5.) држављанство Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс, својеручно потписана, садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног односно стручног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, као и преглед значајних и признатих радова или праксе у напред наведеној релевантној области. У пријави треба навести да ли се конкурише на место председника Комисије, члана Савета Комисије или се конкурише за оба места.
Прилози уз пријаву: уверење о држављанству; диплома о стеченој стручној спреми; документи којима се доказује радно односно стручно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); радна књижица.
Све исправе из претходног става се достављају у оригиналу или овереној фотокопији. Исправе на страном језику се достављају у оригиналу или препису, са преводом овереним од стране судског тумача.
Поред ових прилога, може се доставити и друга документација релевантна са аспекта услова конкурса.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Народна скупштина Републике Србије, Краља Милана 14, Београд, са назнаком: „За јавни конкурс за избор председника и три члана Савета Комисије за заштиту конкуренције“. Пријаве се могу доставити лично или путем поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Све додатне информације могу се добити у Одбору за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику, Краља Милана 14, Београд, телефон 064 8420 293.
Овај конкурс се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на интернет страници Народне скупштине: www.parlament.rs.
01 Број: 02-2009/19
У Београду, 8. јула 2019. године
Народна скупштина Републике Србије
Председник,
Маја Гојковић, с.р.
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Будите у току