Одлука о утврђивању списка пријављених лица који испуњавају услове за избор на функцију Заштитника грађана

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Одбор за уставна питања и законодавство
04 Број 02-284/23
24. март 2023. године
Б е о г р а д


На основу члана 6. став 7. Закона о Заштитнику грађана (Службени гласник РС, број 105/2021) и члана 48. став 1. алинеја осма Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС, број 20/12 - пречишћен текст), Одбор за уставна питања и законодавство, на седници одржаној 24. марта 2023. године, донео је


ОДЛУКУ
о утврђивању списка пријављених лица који испуњавају услове за избор на функцију Заштитника грађана


Пријављена лица који испуњавају услове за избор на функцију Заштитника грађана су:

- Милан Антонијевић, из Београда (преузмите биографију кандидата)
- Наташа Тањевић, из Београда (преузмите биографију кандидата)
- Милош Р. Јанковић, из Београда (преузмите биографију кандидата)
- Зоран Пашалић, из Београда (преузмите биографију кандидата)
- Роберт Сепи, из Београда. (преузмите биографију кандидата)


Образложење

Председник Народне скупштине је, на основу члана 19. став 1. тачка 7) Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10) и члана 6. став 3. Закона о Заштитнику грађана („Службени гласник РС”, број 105/21), донео Одлуку о расписивању јавног позива свим заинтересованим лицима да се пријаве за кандидата за Заштитника грађана (у даљем тексту. Јавни позив), која је објављена на веб презентацији Народне скупштине, и у дневном листу „Политика”, 11. фебруара 2023. године.

На основу члана 6. став 6. Закона о заштитнику грађана (у даљем тексту: Закон), рок за пријављивање на Јавни позив траје 30 дана од дана објављивања Јавног позива. Последњи дан за пријављивање на Јавни позив био је 13. март 2023. године. У наведеном року пријаве су поднели: Милан Антонијевић, Наташа Тањевић, Милош Р. Јанковић, Зоран Пашалић и Роберт Сепи, сви из Београда.

На основу члана 7. Закона, за Заштитника грађана може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава следеће услове: да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, да има најмање десет година искуства на пословима који су од значаја за обављање послова из надлежности Заштитника грађана, да поседује високе моралне и стручне квалитете и да има запажено искуство у заштити права грађана.

Одбор за уставна питања и законодавство је на седници одржаној 24. марта 2023. године, сагласно члану 6. став 7. Закона, донео Одлуку o утврђивању списка пријављених лица који испуњавају услове за избор на функцију Заштитника грађана. По завршетку седнице, Одбор је на веб-презентацији Народне скупштине објавио списак пријављених лица који испуњавају услове за избор на функцију Заштитника грађана, са њиховим биографијама, и у складу са ставом 7. наведеног члана, доставио позив посланичким групама у Народној скупштини да са списка пријављених лица која испуњавају услове за избор на функцију Заштитника грађана, предложе кандидата за Заштитника грађана.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

Јелена Жарић Ковачевић, с.р.

Одлука о расписивању јавног позива за пријављивање за кандидата за Заштитника грађана - објављено 11. фебруара 2023. године

На основу члана 19. став 1. тачка 7) Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10) и члана 6. став 3. Закона о Заштитнику грађана („Службени гласник РС”, број 105/21), председник Народне скупштине доноси

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА КАНДИДАТА ЗА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

1. Овом одлуком расписује се Јавни позив за пријављивање за кандидате за Заштитника грађана (у даљем тексту: Јавни позив).

2. Народна скупштина бира Заштитника грађана већином гласова свих народних посланика, на предлог Oдбора за уставна питања и законодавство (у даљем тексту: Одбор)

3. Заштитник грађана се бира на време од осам година, без могућности поновног избора на ову функцију.

4. За Заштитника грађана може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава услове из члана 7. Закона о Заштитнику грађана, и то:
1) да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године;
2) да има најмање десет година искуства на пословима који су од значаја за обављање послова из надлежности Заштитника грађана;
3) да поседује високе моралне и стручне квалитете;
4) да има запажено искуство у заштити права грађана.

5. Са функцијом Заштитника грађана неспојиво је обављање друге јавне функције, као и обављање делатности или посла који су неспојиви са функцијом Заштитника грађана.

Заштитник грађана не може учествовати у политичким, професионалним или другим активностима које нису у складу са независношћу и непристрасношћу функције Заштитника грађана.

Заштитник грађана не може бити члан политичких странака.

Заштитник грађана има положај јавног функционера у смислу закона којим се уређује спречавање сукоба интереса у вршењу јавних функција и на њега се у целини примењују одредбе тог закона.

Даном избора, Заштитнику грађана престају све јавне, професионалне и друге функције, односно делатности или послови које је до тада обављао, ако су супротни одредбама Закона о Заштитнику грађана, као и чланство у политичкој странци.

6. Пријава по Јавном позиву подноси се Одбору, на обрасцу који је саставни део ове одлуке, а који се може преузети на веб-презентацији Народне скупштине www.parlament.rs.

Потписана пријавa, са документацијом која се прилаже уз пријаву, подноси се непосредно или поштом препоручено, на адресу: Народна скупштина Републике Србије, Одбор за уставна питања и законодавство, Београд, Краља Милана 14, са назнаком „За Јавни позив за пријављивање за кандидата за Заштитника грађана”.

7. Уз пријаву, подносилац пријаве прилаже следећу документацију:
1) биографију;
2) уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија);
3) извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија);
4) диплому или уверење о стеченом високом образовању (оверена фотокопија);
5) исправу којима доказујe искуство на пословима који су од значаја за обављање послова из надлежности Заштитника грађана, као и искуство у заштити права грађана (решења, потврде и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено искуство);
6) исправу о очитаној личној карти са микроконтролером (чипом), односно фотокопију личне карте без микроконтролера;

Фотокопије докумената који се прилажу уз пријаву оверавају се код јавног бележника, осим на подручјима градова и општина за која нису именовани јавни бележници, у којима фотокопију може оверити основни суд, судска јединица, пријемна канцеларија основног суда или општинска управа).

8. Рок за пријављивање на Јавни позив је 30 дана од дана објављивања ове одлуке на веб-презентацији Народне скупштине и у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

9. У року од 15 дана од истека рока за пријављивање на Јавни позив, Одбор утврђује и на веб-презентацији Народне скупштине објављује списак пријављених лица која испуњавају услове за избор на функцију Заштитника грађана, са њиховим биографијама. У истом року Одбор доставља позив посланичким групама у Народној скупштини да са списка пријављених лица који испуњавају услове за избор на функцију Заштитника грађана предложе кандидата за Заштитника грађана.

Посланичка група може да предложи кандидата за Заштитника грађана тек по истеку 15 дана од дана објављивања списка пријављених лица који испуњавају услове за избор на функцију Заштитника грађана на веб-презентацији Народне скупштине.

Више посланичких група могу да предложе заједничког кандидата за Заштитника грађана.

10. Пре утврђивања предлога за избор Заштитника грађана, Одбор са кандидатима које су предложиле посланичке групе обавља јавни разговор на којем се кандидатима омогућује да изнесу своје ставове о улози и начину остваривања функције Заштитника грађана.

11. Предлог за избор Заштитника грађана утврђује се већином гласова од укупног броја чланова Одбора.

12. Ова одлука се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”, на веб-презентацији Народне скупштине и у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

01 Број 02-284/23
У Београду, 10. фебруара 2023. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Д С Е Д Н И К
др Владимир Орлић, с.р.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
недеља, 2. април
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току